Öngerme Kirişli Betonarme Demiryolu Köprüsünün Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-06
Yazarlar
Gündüz, C. Baran
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, üstyapısı öngermeli prefabrik kirişlerden oluşan bir çift hatlı hızlı demiryolu köprüsü, düşey yükler, trafik yükleri ve deprem yükleri altında çözülerek boyutlandırılmış ve gerekli kesit hesapları yapılarak projelendirilmiştir. Köprü üst yapısı analizleri bilgisayar programında modellenerek yapısal sönüm, dinamik yükler, kritik dalga boyu ve düşey ivme, burulma, düşey deplasman, titreşim kontrolü gibi trafik güvenliği için gerekli kontroller yapılmıştır. Bunlara ek olarak üst yapı da öngermeli prekast kiriş hesabı yapılarak sınır gerilmeler, öngerme halat sayısı, donatı miktarları hesaplanmıştır. Köprünün dinamik analizi için bilgisayar programında modellenerek Erzincan, İzmit, Düzce depremlerinden 4 farklı deprem kayıt spektrumu ve deprem tasarım spektrumu ile gerekli hesaplamalar ve kontroller yapılmıştır. Köprü ve demiryolu hattının etkileşimi için bilgisayar ortamında iki farklı model kurulmuştur. Ray ile köprü döşemesi arasında bulunan balast malzemesi lineer olmayan malzeme tanımlanarak rayda meydana gelen gerilmeler ve yer değiştirmeler kontrol edilmiştir. Sonuç olarak hızlı demiryolu köprülerinde prekast betonarme kiriş, sınır koşullar, ray gerilme tahkikleri gibi köprü üst yapısı kontrolleri ve köprünün deprem durumu altında davranışları son şartnamelere göre incelenerek dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilmiştir.
In this study a double-track fast railway bridge, with a superstructure formed of pre-stressed prefabricated beams, has been analyzed and sized by calculating vertical loads, traffic loads and earthquake loads and designed by conducting the necessary section calculations. The bridge superstructure analyses have been modeled in a computer software and the necessary controls required for traffic safety, such as structural damping, dynamic loads, critical wave length and vertical acceleration, torsion, vertical relocation, and vibration control have been conducted. In addition to these, pre-stressed prefabricated beams have been calculated for the superstructure and stress limits, number of pre-stressing tendons and rebar amounts have been calculated. The dynamic analysis of the bridge has also been modeled in computer software by conducting the necessary calculations and controls with the utilization of 4 different earthquake record spectrums and earthquake design spectrums and Erzincan, İzmit, Düzce earthquakes. For the interaction of the bridge with the railway, two models have been formed in the computer. The ballast material between the rails and bridge deck has been defined as a non-linear material in order to control the tension and displacements to occur on the rail. As a result, the bridge’s superstructure controls such as pre-cast concrete beams, limit conditions, rail stress controls of the fast railway bridges and the behavior of the bridge under earthquake situations have been analyzed as per the latest specifications and the important points have been highlighted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Betonarme köprü, Prekast kiriş, Demiryolu, Hızlı tren, Ray, Reinforced Concrete Bridge, Pre-cast Beam, Railway, Fast Train, Rail
Alıntı