Kentin Biçimsel Ve Mekansal Kurgusunun Çözümlenmesine Dair Bir Yöntem Önerisi Ve Ayvalık Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kıyak, Aslı E.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Günümüzde kentler bütüncül bir sistemi olan yapılar olarak tanımlanmaktadırlar. Modelin geliştirilmesinde bu yapı kabulü ile bu alandaki mevcut çalışmaların tezin hedefi doğrultusunda değerlendirilmesine çalışılmıştır. Teorik bilgilerin bir alan çalışması ile desteklenmesi için Ayvalık kentsel siti uygulama alanı olarak seçilmiştir. Model ardışık ve eş zamanlı olmak üzere iki boyut içermektedir. Eş zamanlı çözümlemede, kentin kendi eleman ve ilişkiler düzeni ile sağlanmaktadır. Bu çözümleme mekan ve biçim kavramları aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada kentsel yapının biçimsel ve mekansal çözümlenmesi hedeflenmiştir. Kent yapısının başka disiplinlere dayandırılmadan kendi iç yapısı ve elemanları ile çözümlenmesine çalışılmıştır. Sonuç olarak model Ayvalık kentinden gelebilecek etki ve eklemelere açık olarak uygulanmışır
Today cities are defined as a structure which works as a complete systems. At this point traditional cities, with relations that make up their structure and systems, become a source of knowledge and they produce search areas. The present approachs that related to structure concept are utilized in the study. In order to support theoretical model Ayvalık historical site is chosen as case study. Model includes both sequential and syntactic analysis. Syntactic analysis is applied with the cities own elements and order of relations. This analysis is realized by form and space concepts. It is intendet to analysis the city structure within its own deep structure and components without any other disciplines. The model are applied open, for the expectation of effects and additions from the city Ayvalık.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1997
Anahtar kelimeler
Kentsel Yapı, Biçim, Mekan, Çözümleme, Geleneksel Kentler, Ayvalık, Kentsel Analiz., City Structure, Form, Space, Analysis, The Historical Cities, Ayvalık, City Analysis.
Alıntı