Türk inşaat şirketlerinin yurtdışı pazarında rekabetçi konumlanması ve sürdürülebilirliği

thumbnail.default.alt
Tarih
2004
Yazarlar
Mollaoğlu, Sinem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüz rekabet dünyasında firmalar, sürekli belirsizlik üreten zorlu bir çevre içerisinde varolma savaşı vermektedirler. Bu dinamik çevrede, rekabetçi pozisyon (rekabet üstünlüğü) elde etmek çok güçtür. Böylesi bir rekabet ortamında güçlü kalabilmek için firmalar, değişken dış çevrelerinin yapısı hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmalı ve stratejilerini bu değişken koşullara göre şekillendirmelidirler. Pazarda rekabet üstünlüğü elde etmek ve bu pozisyonun sürekliliğini sağlayabilmek için firmaların, dış güçleri verimli şekilde kullanabilmeleri ve firma içi güçleri de dış çevre ile ilişkili olarak şekillendirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, rekabetçi pozisyon alma ve sürdürebilirlik kavramları yurtdışında iş yapan Türk inşaat şirketleri kapsamında, incelenmiştir. Bu kavramlar; literatürde baskın olarak yer alan, çevresel determinizm ve stratejik seçim süreci perspektiflerinde incelenmiş, ayrıca inşaat sektörü kapsamında da değerlendirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise yurtdışında iş yapan Türk inşaat şirketleri üzerine bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu amaca yönelik olarak öncelikle, yurtdışı işlerindeki deneyim ve başarılarının değerlendirilmesi ile bazı Türk inşaat şirketleri seçilmiştir. Seçilen şirketler ile yürütülen anket çalışması ile, şirketlerin bilgi ve deneyimine dayanarak, şirketlerin içinde bulundukları çevre ve stratejik seçim süreçleri ile ilgili bir bakış açısı edinilmiştir. Alan çalışmasının sonucu olarak; Türk inşaat şirketlerinin yurtdışı pazarında sahip oldukları avantaj ve dezavantajlara açıklık getirilmiş, Türk inşaat şirketlerinin yurtdışı pazarında rekabet ettikleri çevre koşullarının değişkenliği saptanmış, Türk inşaat şirketlerinin yurtdışı pazarında sahip oldukları stratejik seçim perspektifleri incelenmiş ve bu stratejilerin adaptasyon kriterleri belirlenmiş, Türk inşaat şirketlerinin yurtdışı pazarında rekabetçi pozisyon elde etmek ve elde ettikleri pozisyonu zaman içerisinde sürdürebilmek için çevresel güçler ile stratejik seçim perspektiflerini birleşik olarak kullanıma biçimleri incelenmiştir. Alan çalışmasının sonuçları ve bulguları ışığında, çalışmanın sonunda hipotez önerileri oluşturulmuştur.
In today's competitive world, firms exist in highly challenging environments that produce uncertainty. In this dynamic environment, getting a competitive positioning is a challenge. To stay strong in an increasingly competitive climate, firms should have a deep understanding of their dynamic environment and shape their strategies according to the changing conditions. Getting efficient use of external forces and shaping internal forces in relation with the environment is essential for competitive positioning and being sustainable in the long run. In this study, the concepts of competitive positioning and sustainability are explored in the context of the Turkish construction companies working in the international markets, along two dominant perspectives; environmental determinism and strategic choice perspectives. The effects of these perspectives are firstly evaluated separately. The arguments about these perspectives in the literature are viewed and they are also examined in the context of the construction industry. In the second half of the study, a case study of Turkish construction companies working the international market is made. Serving this aim, some of the Turkish construction companies are selected according to their experiences and successes in the international markets. Moreover, depending on their knowledge and experiences, a view of the perspectives of environmental factors and strategic choices are obtained. At the end of the case study, a view of the present environmental determinants that the Turkish construction companies work in the international market are obtained, the advantages/disadvantages that the Turkish construction companies have in the international market are clarified, the changeable character of the environment of the Turkish construction companies in the international market is determined, the strategic choice perspectives of the Turkish construction companies in the international market are examined, adaptation criteria of the Turkish construction companies for their strategic choice perspectives, in the international market and the way of using integration of environmental forces and strategic perspectives of Turkish construction companies for competitive positioning and sustainability in the international market is understood. The results and the findings of the case study are turned into hypotheses proposals, at the end of the study.
Açıklama
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
İhracat pazarlaması, Yönetim, Rekabet, Uluslararası, Yapı endüstrisi, Türkiye, Export marketing, Management, Competition, International, Construction industry, Turkey
Alıntı