Tekstil Endüstrisi Atıksularının Gerikazanımı Ve Yeniden Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Baburşah, Selma
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, tekstil endüstrisi atıksularının membran proseslerle arıtılarak gerikazanımı ve proseste yeniden kullanım olanaklarının ve ekonomik olarak uygulanabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, örnek bir tekstil fabrikası incelenerek fabrikanın üretim prosesleri, proses suyu özellikleri, atıksu karakterizasyonu, arıtma tesisi ve çıkış suyu özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra UF ve RO’dan oluşan membran proseslerin kullanıldığı bir gerikazanım tesisi dizayn edilmiş ve piyasadan elde edilen bilgilere göre gerikazanım tesisinin maliyeti hesaplanmıştır. Fabrikanın proses suyu temin etme ve atıksuyu uzaklaştırma maliyeti ile gerikazanım tesisi su üretim maliyeti kıyaslanmıştır. Önerilen geri kazanım tesisi, fizikokimyasal ve biyolojik atıksu arıtma tesisinden geçen 1000 m /gün hacimli toplam atıksu için tasarlanmış olup, Kum filtresi, UF ve RO’dan meydana gelmektedir. Bu tesisin piyasadan elde edilen maliyet bilgilerine göre ilk yatırım ve işletme maliyetleri de gözönüne alınarak birim su üretim maliyeti 0,43 EURO/m olarak bulunmuştur. Bunun yanında fabrikanın su elde etme ve atıksu uzaklaştırma birim maliyeti de 0,55 EURO/m olarak hesaplanmıştır. Fayda/maliyet oranı 1,28 gibi 1’den büyük bir değer olarak bulunmuştur. Bütün bu değerlerlendirmeler geri kazanım sisteminin ekonomik açıdan cazip olduğunu göstermektedir.
The aim of this study, to investigate that recovery and reuse of textile industry wastewater in other processes by membrane processes and analysis the economical implementation. By this way, production processes, process water and wastewater characterization, wastewater treatment plant and effluent values of a sample textile factory were identified. Then, a recycling plant includes that UF and RO membrane processes was designed and calculate the cost of recycling plant according to consumption results. Between the cost of process water supply, wastewater discharge and recycling water production were matched. Recycling plants suggested consist of sand filtration, UF and RO was designed for physico-chemical and biological wastewater treatment effluents that total wastewater (1000 m /day volume). Considering the first investment and operating cost of the factory, the price of unit water production was found that 0,43 EURO/m . Thus, the unit cost of water supply and wastewater discharge was calculated that 0,55 EURO/ m . Profit / Cost value was found extremely like that 1,28. All of these values shows that recycling plant implementation is very attractive economically.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Tekstil atıksuları, gerikazanım, membran prosesler, maliyet analizi, Textile industry effluents, recovery, membrane processes, cost analysis.
Alıntı