Büyük Boyutlu Şebekelerin Modellenmesi Ve Yük Akışı Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yaprakdal, Fatma
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Büyük boyutlu şebeke hesaplarında matematiksel modellerde katsayılar matrisi ortaya çıkmakta ve çözüm matrissel işlemlerle yapılmaktadır. Sistem çözümünde katsayılar matrisinin sparse (bol sıfırlı) yapıda üretilmesi ve çözümde özellikle matris tersi işlemlerinde küçümsenmeyecek faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmada, çok sayıda baraya sahip olan güç sistemlerinin modellenmesinde, devre teorisinde bugün çok iyi bilinen çok-uçlu eleman kavramı kullanılmıştır. Farklı enerji sistemlerinin veya büyük boyutlu şebekenin daha küçük parçalara bölünmeleri ile ortaya çıkan alt-şebekelerin birçok uçlu eleman olarak kabul edilmesi yani büyük boyutlu şebekenin bir takım çok-uçluların bir arada bağlanmasından oluştuğu kabulü `Parçalama ve Yeniden Birleştirme Yöntemi' ile uyumlu bir yaklaşımdır. Tezde `Parçalama ve Yeniden Birleştirme Yöntemi' sonucunda bulunan katsayılar matrisi `Blok Diyagonal Band Matris (sparse)' biçimde olup, bu bara admitans matrisi ile güç sistemlerinin yük akışı analizi yapılmıştır. Yük akışı uygulamasında matpower programından yararlanılmıştır.
At large-scale network calculations, The matrix coefficients is emerged and the solution is made with matrix processes in mathematical models. At the system solution, the production of matrix coefficients in sparse structure provide benefits especially in the matrix inverse operatins. In this study, at modeling of power systems which has a large number of bus, the concept of multi-terminal devices are used which is very well known in circuit theory today. Sub-networks is emerged by different energy systems, or large-sized network which is splitted into smaller pieces and sub-networks are accepted multi-terminal elements. That is, acceptance of large scale Networks are consisted of connections multi-terminals is compatible with `Tearing and Reconnection Method?. In this thesis, the coefficient matrix as a result of 'Tearing and Reconnection Method' is formed in 'Block Diagonal Band Matrix (sparse)' , and the power system load flow analysis was performed this bus admittance matrix. Application of the load flow program was used matpower.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2012
Anahtar kelimeler
Enerji, Energy
Alıntı