Teknoloji Gelişim Zarfı Yöntemi Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-19
Yazarlar
İşyapar, Tuğba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Teknoloji, organizasyonlar için sürdürülebilir rekabetçiliğin ve büyümenin sağlanmasında en önemli faktörlerden birisidir. Çoğu yönetici, şirketlerine ve çalıştıkları endüstriyel ağa getirdikleri değer ve rekabetçi avantaj nedeniyle teknolojilerin stratejik önemlerinin farkındadır. Bu konular, teknoloji değişiminin kompleksitesi, maliyeti ve oranı arttıkça ve rekabet ile teknoloji kaynakları globalleştikçe daha da kritik hale gelmiştir. Bu doğrultuda doğru teknolojinin seçimi, gelişmekte olan ve bozucu olarak belirlenen teknolojilerin ve bu teknolojilerin ortaya çıkış zamanlarının belirlenmesi, bütün bu bilgilerin görselleştirilmesi ve organizasyon genelinde paylaşımının sağlanması fonksiyonlarını yerine getiren teknoloji yol haritası konsepti, organizasyonlar tarafından benimsenmeye ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Teknoloji yol haritası literatürüne bakıldığında bu metodolojinin geliştirilmesinde en çok ihtiyaç duyulan konunun yol haritasının canlı tutulması olduğu görülmektedir. Teknoloji yol haritaları durumsal bir yapıya sahiptir; yeni bir durum meydana geldiğinde yeniden hazırlanması gerekmektedir. Teknoloji yol haritalarının hazırlanmasında teknoloji geliştirilerinin ve teknoloji uygulayıcılarının görüşlerini birleştiren ve gelişmekte olan teknolojilerin de dahil edildiği sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Teknoloji yol haritalarına esneklik, güncellenebilme ve dinamiklik özellikleri kazandırmak, gelişmekte olan teknolojilerin planlama çalışmalarına dahil edilmesini sağlamak, teknoloji geliştiricilerinin ve teknoloji uygulayıcılarının birlikte süreci yönlendirmek amaçları doğrultusunda Teknoloji Gelişim Zarfı yöntemi geliştirilmiştir. Yöntem altı adımdan oluşmaktadır: teknoloji öngörümü, teknoloji karakterizasyonu, teknoloji değerleme, hiyerarşik modelleme, teknolojilerin değerlendirilmesi ve teknoloji gelişim zarfının oluşturulması. Teknoloji öngörümü aşamasında, yeni teknolojilerin trendinin tanımlanması için Delphi nin kullanılmasıyla bir öngörüm modelinin geliştirilmektedir. Teknoloji karakterizasyonu aşamasında bir şirketin amacını tatmin eden kriterler ve teknolojik faktörlerin tanımlanmaktadır. Teknoloji değerlendirme aşamasında etkinlik ölçümlerine dayanarak yeni teknolojilerin değerlendirilmektedir. Sonra kriterlerin göreceli önemini, her bir kriter altında faktörlerin göreceli önemini ve her bir faktör üzerinde etkinlik ölçümlerinin göreceli çekiciliğini kararlaştırmak için bir hiyerarşik modelin geliştirilmektedir. Şirketin amacı üzerinde yeni teknolojilerin mutlak yarı değer etkisinin değerlendirilmektedir. Son adımda her bir zaman aralığında en ileri teknoloji değerine sahip teknolojilerin birleştirilmesi ile TGZ oluşturulmaktadır. Bu yöntemin uygulaması bir üretim biriminde gerçekleştirilmiştir. Organizasyon en temel metriklerinden biri olan enerji tüketiminin %35-%40 ını aydınlatma sistemlerinin harcamalarının oluşturduğu belirlenmiştir. Yatırım kararının verileceği aydınlatma teknolojisinin seçimi için her bir zaman aralığındaki en yüksek değere sahip teknolojilerin birleştirilmesi ile aydınlatma teknolojileri için Teknoloji Gelişim Zarfı elde edilmiştir. Elde edilen TGZ doğrultusunda şu anda metal halojenür aydınlatma teknolojisi yerine LED aydınlatma teknolojisine yatırım yapılması kararlaştırılmıştır. Metodolojinin uygulanması ile elde edilen sonuçlar, Teknoloji Gelişim Zarfı yönteminin, teknoloji geliştiricileri ve teknoloji uygulayıcılarının görüşlerini dikkate alarak mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerin gelecek özelliklerinin belirlenmesi, teknolojinin stratejik planlamaya dahil edilmesi ve teknoloji yol haritalarına esneklik, güncellenebilme ve dinamiklik özelliklerinin kazandırılması için uygun bir yöntem olduğunu göstermiştir.
Technology is one of the most important factors in ensuring sustainable competitiveness and growth for organizations. Most managers are aware of strategic importance of technologies which bring value and competitive advantage to companies and industrial network. These issues have become more critical as complexity, cost anda rate of technological change increases and technology resources globalized. Technology roadmap, which has correct technology selection, emerging and disruptive technology identification, determination of emergence of these technologies, visualization and communication of all of this information fuctions, has been used and adopted widely by organizations. Technology roadmap usage was started by Motorola. Afterwards other consumer electronics companies started to use this method when they realized its advantages. Today technoloy roadmaps are used industry wide. Technology roadmaps combine technology, product, market perpectives in a company. Therefore they support business strategies and planning. Roadmaps include a graphical structure which shows time dimension of developments. Management commitment is the indispensable part of roadmap process. Roadmaps provide effective communication throughout the company. Also they bring with company culture which supports colloboration and solidarity. Implementation of technology roadmap approach causes significant challenges for companies. Keeping roadmap alive constantly, initiating technology roadmap process, developing a strong technology roadmap preperation process, a wide range of technology roadmap forms, lack of commercial software that will be used for creating, storing and upgrading roadmaps, resistance against usage of roadmaps and uncertainty of the organizational structure in the process of technology roadmap are some of these challenges. In order to iniate technology roadmap process, fast start T-plan process had been developed. Thir approach focuses on how to initiate technology roadmap process economically and as fast as possible. Standard T-plan composed of four workhops. In first there workshops, technology, market and product dimensions are investigated. At last stage, time based scheme is created which shows there dimensions. There is a wide range of technology roadmap forms. Tehchnology roadmaps can be modified in order to fulfill company?s requirements. Some guidelines have been developed and published for specialized purposes. In past, technology roadmaps were written on papers. Storage and upgrading of technology roadmaps had became a problem for companies. In order to solve this problem, some software packages were offered for commercial usage. Companies present specialized software packages according to requirements. In order to reduce resistance against technology roadmap usage, organizational structure for implementing roadmap process has been established. Roles and responbilities are dirtibuted between all levels in a company. Management commintment is also supported by this organizational structure. Looking at the literature on technology roadmap, ?keeping roadmaps alive? is the subject whose development is much-needed. Technology roadmaps have a situational structure; if a new situation occurs, it should be prepared again. Limited number of studies, which incorporate views of technology developers and technology practioners and include emerging technologies in technology roadmap construction, are available. Technology Development Envelope has been developed in order to give flexibility, upgreadibility and dynamics characteristics to technology roadmaps, to include emerging technologies in technology planning studies and to lead the process together with technology developers and technology practioners. Method consists of six step; technology forecast, technology characterization, technology assessment, hierarchical modelling, technology evaluation and construction of technology development envelope. TDE organizational structure is consists of two expert panel. First expert panel includes technology developers in the industry and academy. Their main raponsibilities are technology forecasting and defining new technology list. Second expert panel includes technology implementers. Their main responsibilities are construction of hierarchical model and binary comparision of levels of this model. In technology forecast step, a forecast model is developed by Delphi technique in order to identify technology trend. In technology characterization step, criteria and technological factors, which satisfy company?s goal, are identified. In technology assessment step, emerging technologies are assessed according to efficiency measures. Afterwards in order to determine relative importance of criteria, technological factors and to identify desirability values, a hierarchical model is developed. Semi absolute values of emerging technologies according to company?s goal are determined. And finally, by combining the technologies which have highest technology value in each time interval, Technology Development Envelope is constructed. This model has been implemented in a manufacturing departmant. This departmant includes four production line. It has 80000 square meter inner space. In this company, just in time production system is implemented. Management by targets principle is adopted. Therefore every year tight targets are given to achieve by company management. Illumination system constitutes %35-%40 of total energy consumption, which is one of the main metrics of organization. In order to reduce energy consumption due to illumination system, it was decided to invest in illumination system. In order to choose illumination technology to invest in and to gain technological competitivenes, Technology Development Envelope is chosen to be applied. Expert panel 1 included four illumination technology developers. Expert panel 2 included seven maintenance engineers who will contruct new illumination system in the department. Gaining and sustaining technological competitivenes in illumination system was the aim of the model. Analytic network process was used to contruct the hierarchical model. For construction and calculation of the model, Superdecisions software was used. Five criteria and 16 technological factors were determined for the model. Seven technologies are assessed between periods which are current, 2013-2020 and 2020-2030. According to TDE model, management has decided to invest in LED technology instead of metal halide technology which is currently establihed in the production area. By 2020, OLED should be prefered to sustain technological competitiveness according to TDE. Outcomes of implementation of TDE methodology has showed that TDE is the appropriate method to take account of views of technology developers and practioners, to identify future features of current and emerging technologies and to give flexibility, upgreadibility and dynamics characteristics to technology roadmaps.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
teknoloji yönetimi, teknoloji gelişim zarfı, teknoloji yol haritası, technology management, technology development envelope, technology roadmap
Alıntı