Dikdörtgen Betonarme Depoların Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Açıkgöz, Mecit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Betonarme depolar; son yıllarda yaygın olarak şehirsel ve endüstriyel tesislerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu depolar, içme ve kullanım sularını, endüstri ve enerji üretimi için gerekli çeşitli sıvıları depolamada kullanılmaktadır. Bu çalışmada; dikdörtgen betonarme depoların tasarımı incelenmiş, yapısal çözümleme yöntemleri, derzler; geçirimsizlik, depo elemanlarında konstrüksiyon (taban, duvar ve tavanda); TS 500 (Şubat; 2000 ve Nisan;1984), ACI 350, BS 8007 standartlarına göre çatlak kontrolleri, depoların ACI 350 ve EC 8 (Kısım 4) standartlarına göre tasarım kuralları ve son olarak da depolarda deprem hesabı konuları ele alınmıştır. Dikdörtgen betonarme depoların yapısal çözümlemesinde yatay ve düşey şeritler yöntemi, katsayılar yöntemi ve sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Deprem yüküne göre tasarım yöntemleri verilmiş, yerüstü depolarında Housner bağıntıları kullanılmıştır. Çalışmada, yapısal çözümleme yöntemlerinin uygulanmasına ait birçok sayısal örnek verilmiştir.
Reinforced concrete tanks have been used extensively in municipal and industrial facilities since several decades. The liquid storage tanks are used to store potable water and different liquids which are necessary in industry and energy production. This study deals with the design of rectangular concrete tanks. In this study, the structural analysis methods, joints and watertightness details of tanks, construction of tank elements (at the base, walls and roof), crack control according to ACI 350, TS 500 (1984 and 2000) and BS 8007, the construction rules of tanks according to ACI 350 and EC 8 (Part 4) and earthquake calculation response of rectangular concrete tanks are investigated. Three methods are given for structural analysis of reinforced concrete tanks. The methods are horizontal and vertical bands methods, coefficients method and finite elements method. The earthquake design methods are given and the Housner approximation is used for the ground tanks. A number of design examples of rectangular tanks are given using different solution methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Dikdörtgen depolar, Çatlak kontrolü, Betonarme, Tasarım yöntemleri, Yönetmelik hükümleri, Rectangular tanks, Crack control, Reinforced concrete, Design methods, Code provisions
Alıntı