İnşaat sektöründe müşavirlik ve Türkiye'de müşavirlik firmaları

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Oğuz, Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu tez çalışmasında, "İnşaat Sektöründe Müşavirlik ve Sektördeki Müşavirlik Firmaları" konu. alınmaktadır. Araştırma yöntemi ile FIDIC ve TMMMB'ye üye olan firmaların kaynaklan kullanılarak, inşaat sektöründe müşavirliğin yeri, önemi ve Türkiye'de müşavirlik faaliyetinde bulunan firmaların tanıtılması amaçlanmaktadır. Tezin amacı özellikle son depremden sonra gündeme gelen yapıda denetim yasası ile uluslararası alanda çok yaygın olan teknik müşavirlik faaliyetlerinin ilişkisini incelemektir. Bu bağlamda giriş bölümünde, yapıda denetim ile ilgili Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağı ve İnşaat Mühendisleri Odasının taslakla ilgili görüşleri incelenmiş, bunların yanısıra ODTÜ'nün hazırlamış olduğu yapıda yönetmelik taslağına da değinilmiştir. Yapı denetiminin nasıl yapılacağı ve kapsamında nelerin yer alacağı gibi soruların cevabı verilmeye çalışılmaktadır. Türk Müşavir Mimarlar ve Mühendisler Birliğinin internet sayfasından, TMMMB incelenmiş ve TMMMB'ye üye olan firmalar belirlenmiştir. Araştırma kapsamının özellikle inşaat sektörü ile müşavirlik hizmetlerinin ilişkisini hedef almasından dolayı, bazı üye firmalar elenmiştir. TMMMB ve diğer ulusal müşavir birliklerinin de üye olduğu FIDIC ile internet ve posta yoluyla bağlantı kurulmuş, bilgi elde edilmiştir. Müşavir ve müşavirlik kavranılan genel anlamda ve inşaat sektöründe teknik anlamda tanımlanmaktadır. İnşaat sektöründe teknik müşavirin yeri, önemi ve hizmetleri açıklanmaktadır. Bir projenin gerçekleştirilmesinde teknik müşavirin yapması gerekenler ve diğer üyelerle arasındaki ilişki ele alınmıştır. Aynı zamanda diğer üyelerin görev ve hizmetleri de açıklanmaktadır. Farklı yapı elde etme modellerine göre, üyeler arasındaki ilişki tanımlanmaktadır. Malsahibi için müşavir seçimi, müşavir ve malsahibi arasında yapılan hizmet sözleşmesi ile profesyonel sorumluluk sigortası açıklanmaktadır. Mali sorumluluk sigortası ve sigortacının yükümlülüklerine değinilmektedir. Müşavir ve müşavirlik kavramlarının ulusal alanda bağlı olduğu TMMMB ve TMMMB ile diğer ulusal birliklerin uluslararası alanda bağlı olduğu FIDIC tanıtılmaktadır. FDDIC ve TMMMB'nin amaçlan, görevleri, ilke ve hedefleri ile müşavirlik sektöründeki çahşmalan ve önemi vurgulanmaktadır. İnşaat sektöründe FIDIC ve TMMMB'nin önemlerine değinilmiştir. Müşavirlerin çalışmasını kolaylaştıran, sistemli hale dönüştüren ve onlan destekleyen bu iki kuruluş aynntılı şekilde tanıtılmaktadır. FIDIC ahlak yönetmeliği, müşavirliğin geleceği, müşavirliği etkileyen faktörler ve TMMMB'nin çalışma alanlan incelenmektedir. İnşaat sektöründe müşavirlik faaliyetinde bulunan firmalar aynntılı şekilde tanıtılmaktadır. Firmaların kuruluş yıllan, merkezleri, alt şubeleri, çalışma alanlan, yönetim kadrosunun eğitim durumu, yönetim kadrosunda bulunanlann meslekleri, ıx personel sayısı, firmalarda görev alan meslekler, verilen hizmetler ve firmaların yapmış olduğu işler tanıtılmaktadır. Araştırma sırasında TMMMB'ye üye olup daha çok mimari ve inşaat sektöründe, müşavirlik faaliyetinde bulunan firmalar seçilmiştir.
In this study, the definition of consulting in construction sector and consulting firms in sector are examined. Using research method with FIDIC who represents associations of consulting in international area, and firm sources which have a member of ATCEA, the importance of consulting firms in construction sector and the description for activity of consulting firms in Türkiye are aimed. In this thesis, the relationship between draft of law which is prepared after the last earthquake by Bayındırlık Bakanlığı and activities of technical consulting in international area are researched. The draft of law which is prepared by Bayındırlık Bakanlığı, about supervision in construction is examined and draft of instruction in construction which is prepared by ODTU is referred. At the same time the opinion and arrengement of Insaat Mühendisleri Odası about draft are mentioned. The questions how is done and what is included of supervision in construction, is being tried to answer. After that the draft which is published about supervision by government is examined. ATCEA who represents consulting firms in Türkiye, and consulting firms are researched from their web sites. Some firms are eliminated because of their activities and workings. Making contact with FIDIC who represents associations of consulting in international area is being tried to have information. The description and services with responsibility of consulting in technical branch and different branches are clarified. The importance and services of technical consultant in construction sector is explained. The responsibility of technical consulting when a project will be realized, relationship between technical consultant and the other members are examined. At the same time, the services and duties of the other members are explained. In different construction methods, the working of members are described. The selection of technical consulting for client is described. Services agrement between consultant-client and professional liability insurance are examined. Insurance of financial responsibility, obligation of insurance agent and sharing of risk are defined. The objectives, policies and segmentation about FIDIC and ATCEA are researched. The importance of FIDIC and ATCEA who facilitate working of consultants and support them, is mentioned. Morality instructions of FIDIC, the future of consulting, the problems of consulting and the working site of ATCEA are examined. Using information of firms which have a member of ATCEA; firms establishing, head office, services, working, key personnel-personnel, professions are described with graphics and tables. Firm services are grouped. The comparison of the results, degrees for using the concept of consulting and consulting activities in Turkish construction sector are observed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
Denetim, Müşavirlik, Yapı denetimi, İnşaat sektörü, Control, Consultancy, Building control, Construction sector
Alıntı