TCDD'de yol üst yapı bakım onarım çalışmalarının etkin ve ekonomik hale getirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Tuna, Haluk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Yenilenen bir yol üst yapısı işletmeye açıldıktan sonra, üzerinden geçen tonajla deformasyona uğramaya başlar. Eğer deformasyon miktarı ve kusurlar belirli limitleri aşarsa aşağıdaki risk ve durumlar ortaya çıkar;..? Kaza riski,.> Konforsuz yolculuk veya yük taşıması,. Hat kapasitesinin düşmesi, yani belirlenen hız ve tonaj altındaki taşımacılık. Bu nedenlerden dolayı, demiryolu şirketleri yol bakımı yapmak zorundadırlar. Yol bakım giderleri tüm demiryolu şirketleri için büyük giderler olup, son 10 yıl içinde tüm ülke demiryolları bu giderlerin hızla artışım engellemek ve yol balam birim maliyetlerim düşürebilmek için yeni düzenlemeler ve araştırmalar yapmaktadırlar. Bu durum TCDD'ninde büyük sorunlarından birisidir. Artan yol bakım maliyetlerinin düşürülmesi için TCDD'deki mevcut sistemi sorgulamak gerekmektedir.. Geometrik bakım iş gücü birim maliyeti, birim makine maliyetinin çok üstündedir.. îş makineleri kapasitesinde kullamlamamaktadır. Bunun nedeni drenaj sistemlerinin yetersizliği ve balast tabakasının kötü durumda olmasıdır.. Elle yapılan işlerde hala ilkel el aletleri kullamlmaktadır.. Balast ilavesi plansız yapıldığı için, balast yükleme boşaltma işleri iş gücü ile yapılmakta ve bu maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.. Bakım planlaması kaynakların etkin kullanılması için yetersizdir.. Maliyetlerin kontrolünü sağlayacak bir maliyet muhasebe sistemi yoktur.. Yapılan işlerin kalitesi kontrol edilmemektedir. Bu yüzden tam olmayan işler sonucunda hat kısa sürede bakıma tekrar ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada bu gereklilikleri sağlayacak yeni bir sistem önerilmiştir. Fakat TCDD bu sistemi uygulamadan önce hatların drenaj problemlerini çözmeli, balast yataklarını temizlemeli ve hat hakkında veri toplanması için bir veri sistemi kurmalıdır. Bu önerilen sistemin TCDD'nin mevcut sistemi ile karşılaştırılması aşağıdadır;.* Mevcut sistemde geometrik balam, balast eleme ve balast yükleme boşaltma işleri iş gücü ve iş makineleri ile yapılmaktadır. Yeni sistemde ise bu işler sadece iş trenleri ve iş makineleri ile yapılmaktadır..?- Yeni sistemde geometrik bakım ve balast eleme işlerinin özel sektöre yaptırılması önerilmiştir..* Yeni sistemde yapılan ekipman ve bilgi sistemleri yatırımlarının tümünün denetime ayrılması önerilmiştir..- Yeni sistemde yol bakım grupları takımların görevleri basit işlerle sınırlandırılmış olup, ray -grupları, travers grupları ve küçük malzeme grupları kurulmuştur. Eleman sayısı da azaltılmıştır. XI Yeni sistemde ekiplerin yeni teknoloji maknik el balom cihazlarını kullanması önerilmiştir. Balom planlaması kaynakların daha uygun kullanımım sağlayacak şekilde yapılacaktır. Bakım gereken yerlerde öncelik sırası belirlemek için kriterler konulacak ve kaynaklar bu sıraya göre kullanılacaktır. Yapılan işlerin denetimini ve kalitesini kontrole yönelik çalışmalar yapılacaktır. Yapılan iş tam olmadığı sürece bitmiş sayılmayacaktır. Yapılan iş mevcut sistemde senelik bazda fiziki ve mali olarak değerlendirilmektedir. Yeni sistemde bunlara ilave olarak servis süresi boyunca mali ve fiziki değerlendirme yapılacaktır. Yeni sistem, mevcut sisteme göre %25 oranında daha ekonomiktir. Yapılan işlerin tam ve eksiksiz olduğunun kontrolü yapılacağı için bakım periyotları mevcut sistemdekinden daha aralıklı olacaktır. Bu, belirlenen gider dönemi içinde yapılacak iş miktarının az olması, dolayısıyla maliyetlerinde azalması anlamına gelmektedir. Ayrıca hatun kalitesi ve denetimler artacağından, yol nedeni ile olacak kaza ve deraymanlarm sayısı azalacaktır.
After the renew of track superstructure, track geometry and consisting material deteriorate with acumulated tonage. If the defects value exceed the limit values, following risks and conditions exist;. Accident risk,. Unconfortable passenger and freight transportation,. Decrease of track capacity, low speed and low tonage than determined speed and tonage, For this reason, railway companies have to make track maintenance. Track maintenance costs is a big costs for all railway companies. For this reason last 10 years, a lot of railway companies apply the research and development studies for the reduction of maintenace costs. This situation is the biggest problem for TCDD. For the reduce of maintenace costs, firstly we must investigate TCDD condition; Unit labor cost most expensive than mechanical equipment unit cost for geometrical track maintenance, Mechanical equipment can't use therotical capacity, because of the lack of the drenage system and bad ballast bed condition, Crew still use primitive hand tools, There is no planning adding to ballast. For this reason ballast loadin and unloading was got make the labour force, Maintenance planning and management is not enough for using effective resource, There is no cost system to under control the costs, There is no control and quality system that making work. For this reason maintenance period lower than determined maintenance period. The new system is advised at this study. But firstly TCDD must solve drenage problems, clean the all ballast bed and set up the database system to collect data for all TCCD's track sections. Following section is the comparison between the TCDD existing system and advised system;. Geometrical maintenace carry on labor force and machinery at existing system. New system advised that all geometrical maintenance carry on machinery system,. Geometrical maintenance get make private sector at new system,. New invetstments will apply for control and audit system, XUl Number of labor will decrease, and distribute to new groups (For example; rail replacement group, travers group...) at new system, Crews will use new technology mechanical hand tools, New maintenance system will use resource most effective than existing system. Because system has got all data of track and has got a chance to statistical analyses, quarry, trend analyses and classification, Audit and control system will apply very firmly. And if the maintenace standarts is not exist, this maintenace will make again, Evaluation of system carry on physical and economical for a year at existing system. New system advised that evaluation will carry on using life cycle costs, New system can maintenace the TCDD's tracks 25% cheaper than existing system, Maintenace period longer than existing system because new system advised that audit and control system. In this way maintenance costs are getting decrease.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
Bakım, Demir yolları, Ekonomik analiz, Maliyet, TCDD, Maintenance, Railways, Economic analysis, Cost, Turkish Government Railways
Alıntı