Bilecik Kasımlar Köyü Camii Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-04-07
Yazarlar
Yeke, Saliha Tupal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, Kasımlar Köyü Camii’nin tarihini, günümüzdeki durumunun ayrıntılı betimlemesini, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini içermektedir. Yapının günümüzdeki durumu fotoğraflar, rölöve çizimleri, malzeme, kronoloji ve hasar tespit analizleri aracılığıyla belgelenmiştir. Restitüsyon çalışması yapılırken analojik veriler, özgün belgeler, yapı üzerinde tespit edilen izler, eski fotoğraflar esas alınmıştır. Kötü onarımlardan, özensiz kullanımdan ve içinde bulunduğu fiziksel koşullardan kaynaklanan pek çok hasarı olan Kasımlar Köyü Camii’nin, bu hasarlardan arındırılarak işlevine uygun olarak yaşatılması gerekmektedir. Bu çalışmada önerilen restorasyon projesi kapsamında, anıtın özgün kimliği korunarak, tarihi-estetik değerleri gözetilerek cami işlevine devamı öngörülmüştür.
This study includes the history, detailed descriptions of the present state, measured drawings, and restitution and restoration projects of the building. The present state of the building is documented by measured drawings, photography, material, chronological and deterioration analyses. The restitution study relies on meticulous observations of the building supported by analogical data, old documents, traces in the building and old photographs. Damages caused by wrong maintenance, inattentive usage and the physical conditions should be recovered and Kasımlar Village Mosque should continue its own function.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Osmanlı Mimarisi, Cami Mimarisi, Akademik Tezler, Ottoman Architecture, Mosque Architecture, Academic Dissertations
Alıntı