İşletmelerde Stratejik Risk Yönetimi Ve Bir Model Önerisi: Stratejik Risk Yönetimi Sistemi; Srms

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çağdaş, İzzet Berk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ticari alanları farklı farklı da olsa, günümüz şirketleri çok çeşitli finansal ve finansal olmayan değişken karakterli içsel ve dışsal baskılarla bir aradadırlar ve şirketin başarıya ulaşmasında bu değişken karakterli içsel veya dışsal baskıların yönetiminin çok önemli bir yeri vardır. Bu baskılara genel olarak risk denilebilir ve başarılı bir şirket aynı zamanda risklerini de iyi yönetebilen bir şirkettir. Tüm finansal riskler, algoritmalara dayalı çözümler üretebilen bir model ve sistem yaklaşımı ve böyle bir modelin kurulmasıyla rahatlıkla yönetilebilir. Şirketlerin karşı karşıya oldukları riskleri mali ve mali olmayan riskler olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. Mali riskler bu tezde ilgilenilen ve yönetilmeleri için bir model geliştirilen risklerdir. Doğal olarak da tüm mali riskler, şirketin ticari anlamda başarıya ulaşabilmesi için yönetilmelidir. Bu tezin temel aldığı konu parametrik risk yönetimidir (kontrol parametreleri yaratılarak yapılan risk yönetimi). Çalışmada risk yönetiminin temel tanımı; bir firmanın mali yapısının devalüasyon, faizler, yurtdışı piyasalardaki çapraz kurlar (pariteler) gibi, piyasa değişkenlerine olan hassasiyetinin ölçülerek, mali yapı içindeki döviz risklerinin (devalüasyon ve parite riski), faiz oranı risklerinin, likiditeye bağlı riskin tespit edilmesi, tespit edilen bu risklerin, firma mali bünyesine en uygun nitelikte Risk Yönetimi Ürünleri kullanılarak (türev ürünler) hedge edilmesi, piyasa değişkenlerinin salınımının, firmanın mali yapısı üzerindeki etkisinin izlenerek, yeni yöntem ve stratejilerin geliştirilmesi, böylelikle mali risklerin dinamik olarak yönetilmesi ve bütün bu işlevleri yerine getirecek MODELLER’in geliştirilmesi olarak yapılmaktadır. Çalışmada bu tanıma uygun bir model tasarımı yapılmış ve model, teorik kuruluş aşamasından, pratik kullanım aşamasına kadar geliştirilmiştir.
Although they have different commercial areas, companies basically live together with the various internal and/or external financial or non-financial impacts and pressures, and for a prominent success of companies, management of these pressures is very important. These pressures, unpredictable impacts or their vital results on companies’ financials can be called as risk. Therefore a successful company is one which is able to manage its risks. All types of financial risk can successfully be managed by an algorithmic system approach and by a risk management model carefully developed for the specific needs of the company. It is possible to classify the risk that companies face, into two different groups as financial and non-financial risks. Our focus is mainly on financial risk in this thesis and a risk management model has been developed to manage and effectively control of this kind of risk. There is no doubt that this risk must have been managed to control volatility and to provide financial consistency on the companies’ financials. The base of this thesis is parametric risk management. The main definition of risk management in this thesis has been made as to measure the sensitivity of the financial structure of the company, against the fluctuations of market variables such as interest rates, devaluation, inflation and cross rates; to definition and calculation of company’s devaluation, interest rate and liquidity risks carried on the financial structure; to hedge the financial risks by using the most available and matching risk management derivative products and methodologies, to monitor the volatility of market variables (parameters) and their impact on the financial structure and to develop models and algorithms those will deal with the underlined functions. In this thesis, a model design which is parallel to this definition has been made, and the model has been developed from its theoretical base through the practical usage phase.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Finansal Risk, Risk Yönetimi, Risk Yönetimi Modeli, Financial Risk, Risk Management, Risk Management Model
Alıntı