Akıllı Kart Teknolojisi Ve Bankacılık Sektöründeki Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
2002
Yazarlar
Aydoğdu, Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Akıllı kart teknolojisi ve bankacılık sektöründeki uygulamaları başlığı altında yapılan bu çalışmada, akıllı kartların genel yapısı teorik olarak incelenmiş ve Türk bankacılık sektörünün akıllı kartlara bakış açısı ve bu kapsamda yürüttüğü çalışmaların hangi aşamada olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Plastik kartların kullanımı 1950'lere kadar dayanır. Kartların kullanımı yaygınlaştıkça, daha geniş alanlarda kullanım arayışları ve karşılaşılan dolandırıcılık sorunları nedeniyle yeni teknoloji arayışları başlamıştır. Bu sayede manyetik bantlı kartlara geçiş yapılmıştır, günümüzde de manyetik bantlı kartlar geniş kullanım alanına sahiptir. Ancak manyetik bantlı kartların da pazarın ihtiyacına cevap vermemesi ve güvenliğinin yetersiz olması nedeniyle uygulamalar daha yüksek teknolojik altyapıya gereksinim duymuştur. Bu itici gücün de yardımıyla 1970'lerin başlarında akıllı kartlarla ilgili çalışmalara başlanmıştır. Akıllı kart tarihinde yaptığı çalışmalarla ismini duyuran kişiler arasında Roland Moreno (Fransa) önemli bir yere sahiptir. Akıllı kart, içine silikon çip yerleştirilmiş kredi kartı boyutlarında plastik karttır. Karta akıllı denmesinin nedeni, üzerindeki cipin bilgi depolama ve dahası aritmetik işlem yapabilme özelliğine sahip olmasıdır. Cipin teknik özellikleri ve okuyucu terminal ile haberleşme yöntemi gözönüne alındığında akıllı karttan 4 ana gruba ayırmak mümkündür. Bunlar; - Temaslı kartlar (contact cards) o Hafiza kartları (memory cards) o Mikroişlemcili kartlar (microprocessor cards-microcontroller cards) - Temassız kartlar (contactless cards) - Kfibrid kartlar (hybrid cards) - Kombi kartlar (combi cards-dual interface cards) Bankacılık uygulamaları için akıllı kartlarla ilgili kullanımda olan standartlar arasında ISO 7816 (Bölüm 1-10), EMV, VOP, MULTOS ve CEPS sayılabilir. Akıllı kartların uygulamalarda sağladığı yararlar şunlardır 1. Güvenlik: Dolandırıcılık, kopyalanma, kayıp ve çalıntı kartların kullanımı, internet vb. Üzerinden kartsız ödeme gibi olayların engellenmesi açısından gerekli teknolojik altyapıya sahiptir. ıx 2. Çevrimdışı (offline) işlemlere olanak sağladığı için operayon maliyetlerinin azaltılmasına olanak sağlar. Ayrıca bu özelliği sayesinde, gerekli telekomünikasyon altyapısına sahip olmayan bölgelerde de uygulama alanı yaratmaktadır. 3. İçerdiği cipin teknik özellikleri sayesinde aynı kart birden fazla uygulama için kullanılabilir, kart üzerindeki uygulamalara ekleme veya eksiltme yapılabilir. Kullanıcı açısından akıllı kartın yararlarını şu şekilde özetlemek mümkündür: - Harcamaların daha efektif bir şekilde kontrol edilmesi - Dolandırıcılığın azalması - Standart formların doldurulmasında sağlanan zaman tasarrufu - Tek kart ile birçok hizmetten yararlanma - Güvenli elektronik ticaret Akıllı kartların geniş uygulama alanları vardır. Bunları S ana grupta toplamak mümkündür; - Finansal uygulamalar - Banka ve kredi kartları - Müşteri üyelik kartları - Elekronik cüzdan uygulaması - Telekominikasyon uygulamaları - Kontürlü telefon kartları - Mobil telefonlar - Bilgisayar ve network kartları - TVkartları - Kimlik / geçiş kontrol uygulamaları - Ulaştırma uygulamaları - Toplu taşımacalık - Elektronik ücret toplama - Sağlık uygulamaları - Sağlık bilgilerinin saklanması - Sağlık sigorta kartı olarak kullanılması Akıllı kartların dünya üzerinde sayısız uygulama örneği vardır. Finansal uygulamalar gözönüne alındığında Türkiye'de Bonus Card, Axess ve Akıllı kart örnek olarak verilebilir. Yaşanan dolandırıcılık olayları nedeniyle Fransa akıllı kart uygulamalarını hayata geçiren ilk ülkelerden biridir. Akıllı kartları 1980'li yıllarda telekominikasyon sektöründe, 1990'lı yıllarda bankacılık sektöründe kullanmaya başlamıştır. İngiltere, Almanya, Finlandiya, Belçika ve Portekiz'de de çeşitli akıllı kat uygulamalarına rastlanmaktadır. Türk bankacılık sektörüne yalandan bakıldığında, bankacılık uygulamaları ile ilgili istatistikler şunlardır ; - Kredi kartı sayılarında özellikle 1996 sonrası büyük artışlar yaşanmıştır. 2001 sonu itibariyle kredi kartı sayısı 14 milyondur. - Banka kartları da kredi kartlarına benzer bir seyir izlemiştir. 2001 sonu itibariyle banka kartı sayısı 32 milyona ulaşmıştır. - Kredi kartı ile yapılan alışveriş rakkamları da 1997 sonrası büyük bir hızla artmıştır. 2001 yılında Türk ve yabancı kredi kartları ile yapılan harcama tutarı 16 katrilyona ulaşmıştır. Türk bankacılık sektöründe akıllı kart uygulamaları ile yapılan anket çalışmasının belli başlı sonuçlan şunlardır. - Bankaların akıllı karta geçiş stratejilerinde birinci stratejik uygulama kredi kartı işlemleridir. İkinci stratejik uygulama ise internet bankacılığıdır. - Bankaların % 46'sımn müşteri üye kartı uygulaması mevcuttur, %27'si müşteri üye kartı uygulamasının proje aşamasında olduğunu, %7'si ise uygulamasının olmadığını belirtmiştir. - Ankete katılan bankaların %23'lük bir bölümü akıllı kart teknolojisine geçiş çalışmaları ile ilgili araştırma ve planlama faaliyetlerinin tamamlanma süresinin henüz belli olmadığını belirtmiştir. 2004 yılı sonuna kadar bankaların kredi kartlarında akıllı karta geçiş zorunluluğu olduğu için bu oran oldukça ilginçtir. Bankaların %15'i pilot uygulamayı tamamlamış, yine aynı oranla bankaların %15'i akıllı kart projelerim hayata geçirmiştir. - %80'lik oranla EMV standartlarına uyum, akıllı kart teknolojilerinin en önemli tercih edilme nedeni olarak görülmektedir. - Bankaların %50'si, akıllı kart teknolojisinin öncelikle güvenlik konusunda yarar sağlayacağını belirtmektedir. Akıllı kartların yeni bankacılık uygulamalarına olanak sağlamasının ikinci öncelik sırasına sahip olduğunu belirtmiştir. - Tüketici kullanımında ve harcamalarında artış, akıllı kart uygulamasına geçen bankaların birinci derecede elde ettikleri faydadır. Bunu sırasıyla, akıllı kartların sağladığı güvenlik ortamı, operasyon maliyetlerinde azalma ve kart kullanıcı talebinde artış izlemektedir. - Bankaların %60'ı akıllı kartların maliyetinin yüksek olmasının en büyük dezavantajı olduğunu belirtmiştir. Bunu akıllı kartların maliyeti, ek altyapı yatırımı gerektirmesi ve tüketici tarafından henüz tanınmaması izlemektedir. - Bankaların %55'i, akıllı kart uygulamalarında kullanılacak olan donanımlar (kart basım sistemi, ATM, okuyucu, POS terminal vb.) konusunda Türkiye'de halihazırda yürütülen çalışmaların yetersiz, %36'sı yeterli görmektedir. - Önümüzdeki 5 yıllık dönemde artış beklenen akıllı kart uygulamalarında kredi kartı işlemleri, %67'lik oranla en çok artış beklenen uygulamadır. Artış beklenen akıllı kart uygulamalarında ikinci öncelik %41 oranla müşteri üyelik uygulamalarına verilmiştir, üçüncü öncelik sırasında %55'lik oranla elektronik ticaret görülmektedir. - Bankalar %46 oranla akıllı kartların tüketici açısından en önemli yararının güvenlik olduğunu belirtmiştir.
The topic of this thesis is "Smartcard Technology and the Applications in the Banking Sector". The general structure of the smartcards has been defined. Also a survey has been made and evaluated to clearify the level of smartcard based applications in the Turkish banking sector. The plastic cards have been used since 1950 in the world. By the usage of plastic cards has been expanded, the expectations of the market to enlarge the usage of the plastic cards has grown up, also the fraud rates were too high to afford for the issuer companies. So a new technology has been sought for the cashless payment. In the early 1970's, the work on the smartcard has begun. Roland Moreno, from France is one of the important persons in the history of smartcards, who has worked on the smartcards in 1974 and afterwards. Smartcard is a standart plastic card with a silicon chip on it. The chip on the card has the capability to store date and also to manage arithmetic algorithms. The smartcards can be classified in 4 groups in accordance to the features of the chip and the communication interface. These are ; - Contact cards - Memory cards - Microprocessor cards (or microcontroller cards) - Contactless cards - Hybrid cards - Combi cards (or dual interface cards) The examples of the standards that are used for the smartcards in the banking applications are IS07816 (Part 1-10), EMV, VOP, MULTOS and CEPS. The advantages of the smartcards for the applications are; 1.) Security : Fraud, counterfeit, the usage of lost and stolen cards, payment without cards have been faced by the issuers. The smartcards have the technologic backround to provide the level of security demanded. 2.) The operation costs can be reduced, because the transactions can be carried on offline securely with smartcard based applications. By this feature of the xii smartcards, the applications can be put in life even in the areas that don't have the needed telecommunication infrastructure. 3.) Smartcards can be used for multiapplications. The advantages of smartcards for the costumers are; - The expenditures can be controlled more effectively - Reduce in fraud - Time saving in the tulfilling of the standart forms. - Multiapplications in one card. - Secure e-commerce Smartcards have wide applications areas. The applications can be categorized in 5 groups; - Financial applications - Debit and credit cards - Loyalty cards - E-purse - Telecommunication applications - Public telephones - Mobile telephones - PC and networks - TV cards - ID and access control applications - Transportation - Public transportation - Electronic fere collection - Health - Storage of health data - Health insurance cards Many examples can be given to the applications of smartcards worldwide. Bonus Card, Axess, Akıllı Kart are examples to the financial applications in Turkey. Because of the fraud rates, France is one of the first countries that have passed on to the smart card based applications. France has been using smartcards in the telecomunications sector since 1980s, in the banking sector sineel990s. England, Germany, Finland, Belgium and Portugal also have example applications for the smartcard based applications. Some general statistics belonging to the Turkish banking sector are as follows ; - The number of credit cards has been sharply increased after 1996. The number of credit cards by 2001 was 14 million. - The debit cards have a similar trend to credit cards. By 1996, the number of debit cards has increased sharply. The number of debit cards by 2001 was 32 million. XUl - The purchasing amounts with the credit cards also has been increased sharply by 1997. Purchasing of 16.000 Billion TL has been made in 2001 with Turkish and foreigner credit cards. The summary of the results of the survey that has been made in the Turkish banking sector is as follows ; - The first strategic application in the smartcard based applications is the credit card applications. The second is internet banking. - 46% of the banks have loyalty applications. 27% of the banks are at the project stage and the 7% has no loyalty applications. - 15% of the banks has passed on to the smartcard based projects. 15% has completed the pilot project. - The reasons of the preference of the smartcard technology have been asked. For the 80% of the banks, migration to EMV standards is the main reason. - The main advantage of smartcard for 50% of the banks is security. The second advantage for banks is theopportunity for new banking applications. - The banks that has implemented smartcard based projects defined that the main advantage of the smartcard is the increase in the purchasing of the users with the cards. The other advantages in order are; security, decrease in operation cost and increase in demand of the card. - The main disadvantage of the smartcards for 60% of the banks is the cost. The following disadvantages are the need for additional infrastructure and unawareness of the consumers about smartcards. - For the 55% of the banks, the projects based on the hardware (that will be used in smartcard applications) are not sufficient. 36 % find it sufficient. - In the next 5 years, by 67% ratio, smartcards based credit cards applications will be the most important applications. - The main advantages of the smartcards for the consumers has been defined as security by 46% ratio
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2002
Anahtar kelimeler
Bankacılık, İşletme, Akıllı kartlar, Bankacılık sektörü, Banking, Business Administration, Smart cards, Banking sector
Alıntı