Bisaçilfosfin Oksit Serbest Radikal Fotobaşlaticilarla Katyonik Polimerizasyon: Fosfonil Radikallerinin Reaktiviteleri Üzerine Sübstitüentlerin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dursun, Canan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Epoksi ve vinil eter türü monomerlerin fotokimyasal katyonik polimerizasyonu birçok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Onyum tuzları ile gerçekleştirilen belirli dalga boylarında ışınlandırma ile oluşan protonik asitler veya katyonik tanecikler monomerlerin polimere dönüşmesine olanak sağlar. Polimerizasyon dalga boyunu arttıracak değişik yöntemler daha önceki çalışmalarda önerilmiştir. Bunlardan en önemlisi serbest radikal fotobaşlatıcılardan üretilen oksidasyonudur. Açilfosfin oksit fotobaşlatıcıları etkin birer serbest radikal başlatıcı olmalarına rağmen redoks reaksiyonlarındaki etkinliği sınırlıdır. Bu çalışmada mono ve bis açilfosfin oksitlerin fotokimyasal katyonik polimerizasyonda kullanımı ve bisaçilfosfin oksit yapılarının polimerizasyondaki etkisi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bisaçilfosfin oksitlerin, katyonik polimerizasyonda, serbest radikal başlatıcı olarak etkili olduğu gösterilmiştir.
Photochemical cationic polymerizations of monomers such as epoxy and vinyl ethers are used in several industrial applications. Protonic acids and cationic species, which are formed from the irradiation of onium salts at appropriate wavelengths induce the polymerization. Several methods were suggested in previous works to have wavelength flexibility i.e., extending the sensitivity to longer wavelengths. The Most important of them is the oxidation by free radical photoinitiators. In this work, the use of mono- and bisacylphosphine oxides in photoinitiated cationic polymerization and the effect of the structure of the bisacylphosphine oxides in the polymerization were evaluated. It has been shown that bisacylphosphine oxides act efficiently as free radical promoters for cationic polymerization.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Serbest Radikal Fotobaşlatıcı, Bisaçilfosfin Oksitler, Serbest Radikal Fotobaşlaticilarla Katyonik Polimerizasyon, Free Radical Photoinitiator, Bisacylphosphine Oxides, Free Radical Promoted Cationic Polymerization.
Alıntı