İnşaat Uyuşmazlıklarının Tahkim Yolu İle Çözümü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bozkurt, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümü ele alınmıştır. Resmi uyuşmazlık çözüm yolları olan tahkim ve devlet yargısı dışında, uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarına da değinilmiştir. Tezin amacı, inşaat uyuşmazlıklarının çözümünde sıkça tercih edilen yollardan biri olan tahkimi ve alternatiflerini yapı işletmecisi bakış açısı ile incelemektir. Tez kapsamında inşaat sözleşmesi ve uyuşmazlık kavramı tanıtılmış, ardından uyuşmazlık çözüm yollarısunulmuştur. Sonra tahkim yolu detaylı olarak ele alınmış ve sırasıyla tahkim anlaşması ve özellikleri, tahkim çeşitleri ile yerli ve uluslararası tahkim kurumları karşılaştırmalı olarak tanıtılmıştır. Uluslararası tahkime ilişkin çeşitli değerlendirmeleri içeren bir araştırmaya yer verilen bölümü takiben İstanbul Ticaret Odası tarafından çözümlenmiş bir inşaat uyuşmazlığı örnek olay çalışması biçiminde ele alınmıştır. Sonuç olarak, inşaat proje yöneticisinin çeşitli proje evrelerinde tahkimle ilgili görev ve sorumlulukları bir tablo ile düzenlenmiştir.
In this study, arbitration method in the resolution of construction contract disputes is analysed. In addition to the formal dispute resolution methods, arbitration and litigation, alternative dispute resolution methods are also mentioned. The goal of this thesis is to highlight arbitration, the frequently preferred dispute resolution method, and its alternatives in construction disputes from view of a construction manager. In the scope of the thesis, construction contract and dispute concepts are introduced, then dispute resolution methods are examined. After this chapter, arbitration is analysed in detail and arbitration agreement and its components, types of arbitration and both domestic and international arbitration institutions are presented. Following a survey containing evaluations concerning international commercial arbitration, the arbitral process of a construction dispute, resolved by The İstanbul Chamber of Commerce is examined as a case study. In conclusion, the duties and responsibilities of project manager in different project phases are prepared and presented as a chart.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Yapı İşletmesi, Sözleşme Uygulaması, İnşaat Sözleşmeleri, Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Tahkim, Construction Management, Contract Administration, Construction Contracts, Dispute Resolution Methods, Arbitration
Alıntı