Civaya Seçimli Fonksiyonel Polimerler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bülbül Sönmez, Hayal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezdeki çalışmalarda civa metaline spesifik polimerik sorbentlerin sentezlenmesi ve bunların seçimli civa ayrılmasında kullanılması incelenmiştir. Bunun için iki ana yol izlenmiştir. Birinci yolda çapraz bağlı polimerik sorbentlere amid fonksiyonları direkt olarak bağlanmış (modifikasyon yöntemi), ikinci yolda ise küre şeklindeki polimerlere poliakrilamid graft zincirleri üç farklı metod kullanılarak getirilmiştir (graft yöntemi). Elde edilen polimerik sorbentlerin civa ayrılmasındaki etkinlikleri ve reçinenin yeniden kullanılabilirliği çeşitli koşullarda test edilmiştir. Ayrıca bu polimerlerin diğer metaller varlığındaki seçimlilikleri de test edilmiştir.
In this thesis, crosslinked bead polymers were synthesized and the resulting polymers were used the selective separation of mercuric ions. The study can be classified into two main directions. In the first route crosslinked polymer sorbents in which amide functions are directly attached to trunk polymers (modification method), in the second route polyacrylamide graft chains linked to spherical polymer bead surfaces have been prepared by three different methods (graft method). The efficiency and selectivity of the resulting polymers in mercury sorption, their regenerabilitiy and selectivities over many metal ions have been investigated in various conditions.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Fonksiyonel polimerler, civa, seçimli ekstraksiyon, Functional polymers, mercury, selective extraction.
Alıntı