Yarı Kristal Polimer Malzemelerin Çok Ölçekli Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Oktay, H. Emre
Gürses, Ercan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada iki fazlı yarı kristal polimerik malzemeler için geometrik olarak doğrusal olmayan, mikromekaniksel motivasyonlu ve çok ölçekli bir malzeme modeli geliştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, amorf ve kristal fazlar için en önemli şekil değiştirme mekanizmaları belirlenmiş ve bu bilgi ışığında her iki faz için ayrı ayrı mikromekaniksel motivasyonu bulunan malzeme modelleri kullanılmıştır. Ardından, iki fazlı yapıyı homojenleştirerek yarı kristal polimer malzemenin makroskopik davranışını betimleyecek bir model geliştirilmiştir.
In this paper a geometrically non-linear micromechanically-motivated multi-scale model is developed for two phase semi-crystalline polymeric materials. To this end, most important deformation mechanisms of amorphous and crystalline phases are determined; and in the light of this information, micromechanically-motivated material models are employed separately for both phases. Afterwards, by homogenization of the two-phase structure, , a model that would render the macroscopic response of the semi crystalline polymeric material is developed.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı