Hastane Atıklarının Yönetiminde Atık Minimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Eskitürk, Aslıhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, hastanelerden kaynaklanan atıkların yönetiminde, Çevre Yönetim Sisteminin önemli bir bölümü olan, atık minimizasyonu araştırılmıştır. Acıbadem Hastanesi, bu çalışmada pilot hastane olarak belirlenmiş ve atık akımları için atık minimizasyonu çalışması uygulanmış, elde edilen sonuçlar ışığında, bazı öneriler getirilmiştir. Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili yasal çerçeve, politika, planlama aşamaları ve geçerli standartlar ele alınmış, Türkiye’de geçerli yönetmeliklerle, A.B.D.’de konu ile ilgili yasalar ve yaklaşımlar incelenmiş, hastaneler için atık minimizasyonu uygulaması için gerekli veriler belirlenmiş, hastanelerde mevcut atık akımları ile kirlenme profili çıkarılmış, atık minimizasyonu yönergeleri kullanılarak örnek hastane için yönetim sistemi çalışması yapılmış, buradan hareketle yönetmelikte uygulama eksiklikleri gözlemlenmiş, sayısal ve istatistiksel veriler tartışılmış ve en son olarak maliyet analizi için de bir yaklaşım getirilmiştir.
In this study, the waste minimization, one of the important part of the Environmental Management System, is analysed for the management of hospital wastes. Acıbadem Hospital is used for the case study, to apply the waste minimization opportunities for the determined waste streams and in the light of the results of the case study, some suggestions are recommended. Legal districts related to the Environmental Management System, politics, planning phases and standards are investigated, the present requirements in Turkey, Law Codes and approaches in U.S.A. are studied, the polution profile and the current waste streams in hospitals are determined, regarding the waste minimization guides used at the case study the application deficiencies of the Code are determined and the differences of quantitative and statistical data are discussed. Finally, an approach for the cost analysis is also given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Çevre Yönetim Sistemi, Tıbbi Atık, Hastane Atık Akımları, Atık Minimizasyonu, Environmental Management System, Medical Waste, Hospital Waste Streams, Waste Minimization
Alıntı