Pilot Bir Bölgede Talep Yönlü Yönetim Stratejilerinin Uygulanması Yoluyla Konutlarda Enerji Tasarrufu Elde Edilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
07.07.2008
Yazarlar
Onar, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
1900’lerin başından bu yana hızla sanayileşme sürecine giren dünyamızda enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bununla birlikte, enerji üretiminde kullandığımız fosil yakıtlarının rezervleri de aynı süreçte hızlı bir şekilde azalmaktadır. Yapılan araştırmalar ve bilimsel çalışmalar neticesinde bu yüzyılın ikinci yarısında petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarının rezervlerinin tamamına yakınının kullanılmış olacağı ve bu yakıt rezervlerinin tükeneceği yönündedir. Son yirmi yıl içerisinde başta A.B.D ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede enerjinin verimli kullanılmasına yönelik pek çok çalışma yapılmış ve bu çalışmaların bir kısmı hayata geçirilmiştir. Tezimizde amaçlanan, ülkemiz için de son derece büyük önem arz eden enerjinin verimli kullanılması konusunda konutlarımızda yapacağımız çok basit uygulamaları, bu uygulamalar neticesinde ne kadar enerji tasarrufu yapılabileceğini ve bu uygulamaların talep yönlü yönetim stratejileri kullanılarak tüm ülke geneline yayılıp yayılamayacağını göstermek olacaktır. Tez çalışmamızın ilk aşamasında talep yönlü yönetim stratejileri hakkında genel açıklamalara değinilmiş; talep yönlü yönetimin yararları, uygulama adımları ve talep yönlü yönetim programlarının tasarımı hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra dünya üzerinde uygulanmış talep yönlü yönetim stratejileri ile ilgili örnekler verilmiş ve pilot bölge olarak seçtiğimiz Samsun ilinde konutlarda enerji tasarrufu yapılabilmesi için önerilen son kullanıcı teknolojilerinin sağlayacağı enerji tasarrufu miktarı Devlet İstatistik Enstitüsü’nden alınan veriler ışığında hesaplanmış, yorumlar yapılmıştır. Tez çalışmamızın sonuç kısmında ise elde ettiğimiz verileri yorumlayarak enerjinin verimli kullanılması noktasında talep yönlü yönetim stratejilerinin ne şekilde uygulanabileceği, bu stratejilerin devletin enerji politikasının bir parçası olup olamayacağı tartışılmıştır.
As a result of industrial revolution at 1900’s, the need for the energy is increasing day by day. However, the reserves of fossil fuels are decreasing by increasing energy consumptions. The academically researches shows that in the second part of this century, the reserves of fossil fuels will end up. In the last twenty years, there are many researches and studies over energy saving and energy efficiency and some of these studies were applied to real world. The aim of this study is to describe basic energy saving applications in our residential areas, to calculate the amount of energy saving by these applications and to discuss about these applications if they can be applied at whole country by using demand side management strategies. In the first chapter of our study; a brief general descriptions of demand side management strategies were given, also the benefits of demand side management, steps in typical demand side management program and the design of demand side management programs were studied in a detailed way. After that, the examples of demand side management applications from other countries were given and the calculations in our randomly selected city Samsun were studied by using statistical data of Turkish Statistical Institute and results were discussed. In the result chapter of our study, it was discussed how demand side management strategies can be applied for energy efficiency and energy saving in our residential areas by analyzing the results of our calculations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
enerji verimliliği, enerji tasarrufu, talep yönlü yönetim, energy efficiency, energy saving, demand side management
Alıntı