Bireysel Emeklilik Sistemi Ve İş Tatmini

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ünüvar, Serenay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında işverenlerin çalışanlarına bireysel emeklilik planı yaptırmaları ve onlar adına katkı paylarını yatırmalarının çalışanların iş tatminini nasıl etkilediğini bulmak hedeflenmiştir. Sürecin ilk aşamasında iş tatminini etkileyen ve şirketler tarafından sunulan diğer motivasyon faktörleri ortaya konmuştur. Tüm bu faktörlerin çalışanların tatmin düzeylerini nasıl etkilediklerini bulabilmek için farklı sektör ve şirketlerden çalışanlara danışılmıştır. Analiz aşamasında, faktör analizi ve ortalama tatmin düzeylerinin bulunması için SPSS 11.0 programı kullanılmıştır. Ele alınan motivasyon faktörleri kümelenmiş ve beş farklı küme elde edilmiştir. İşverenlerin bireysel emeklilik planı yaptırmasının, çalışanlarına sağladıkları kurumsal sağlık ve yaşam sigortalarını içeren ek kazanç paketleriyle aynı kümede yer aldığı görülmüştür. Aynı zamanda diğer pek çok faktöre göre iş tatmini üzerinde daha çok etkili olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, henüz çok yeni bir sistem olmasına rağmen araştırma grubunun yaklaşık yarısının bireysel emeklilik planına sahip olduğu gözlemlenmiştir.
Aim of this thesis is to find the effect of occupational pension on job satisfaction. In the first stage of the process, motivation factors affecting job satisfaction are determined. To find out how these factors affect job satisfaction, a survey was made to employees from different companies in various sectors. In the analysis stage, SPSS 11.0 was used for factor analysis and to find the mean satisfaction levels. Motivation factors are clustered and five different sets are gotten. Occupational pension took place in the same set with the benefit packages including organizational health and life insurances. Besides this, occupational pension was much more effective on job satisfaction than the other quite a few factors. Also, although it’s a very new system in Turkey, it’s seen that almost the half of the employees that are surveyed have private pension plans.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Bireysel Emeklilik Sistemi, Bireysel Emeklilik Planları, İş Tatmini, Motivasyon Faktörleri, Individual Pension System, Individiual Pension Plans, Job Satisfaction, Motivation Factors
Alıntı