İndol -karbazol Ve İndol -tiyofen Komonomerlerinin Sentezi, Elektropolimerizasyonu Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-02-11
Yazarlar
Erginer, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İletken polimerler optik ve elektronik özellikleri dolayısıyla elektrokromik aletler, aynalar, optik ekranlar, kamuflaj maddeleri, uzay mekiklerindeki termal kontroller ve akıllı camlardaki solar kontrollerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Polipirol, polianilin, politiyofen, poli(3,4- etilendioksitiyofen) poli(p-fenilen vinilen), poliasetilen en çok incelenen iletken polimerler arasında yer alırken, poliindol düsük iletkenliği ve zayıf mekanik özellikleri nedeniyle çok fazla incelenmemistir. Yapısında birden fazla reaksiyon verebilecek pozisyon bulunması sebebiyle polimerizasyon mekanizması konusunda tam bir anlasmaya varılamamıstır. Bu yüzden indolün oksidatif polimerizasyon mekanizmasının anlasılması uygulama alanlarının gelistirilmesi açısından önemli bir ipucudur. Polimerizasyon kosullarının yada indolün modifikasyonu ile istenen özelliklere sahip polimer eldesi mümkün olabilmektedir. İndolün değisik pozisyonlarına istenilen özelliklere sahip fonksiyonel grupların sübstitusyonu, baska monomerlerle kopolimerizasyonu ya da kompozitlerinin eldesi bu amaçla basvurulan yaygın metotlar arasındadır. Bu çalısmada hem indolün dezavantajlarını giderebilmek hem de literatürde mekanistik alandaki çalısmalara katkı sağlayabilmek amacıyla indolün 4, 5, 6, 7 pozisyonlarına karbazol ve tiyofen sübstitüe edilerek sekiz adet yeni komonomer sentezlenmis ve karakterize edilmistir. Daha sonra bu komonomerler elektrokimyasal olarak polimerlestirilmis, elde edilen polimerik filmler elektrokimyasal ve spektrofotometrik yöntemler kullanılarak karakterize edilmistir. Polimerlerin kapasitif özeliklerini belirlemek üzere elektrokimyasal empedans ölçümleri gerçeklestirilmistir. Ayrıca polimerik filmlerin katı iletkenlikleri dört nokta prob ölçüm yöntemiyle belirlenmistir. Sentezlenen komonomerdeki bağlanma pozisyonunun polimerik filmin iletkenlik, elektrokromik, optik ve kapasitif özellikleri üzerindeki etkisine göre hangi yapının hangi özellik açısından uygun olduğu konusunda değerlendirmelerde bulunulmustur.
Owing to the optical and electronic properties, conducting polymers commonly used in electrochromic devices, mirrors, optical screens, camouflage materials, thermal control in space vehicles and smart windows. Although polypyrrole, polyaniline, polythiophene, poly(3,4- ethylenedioxythiophene), poly(p-phenylene vinylene), polyacetilene are commonly used conducting polymers, polyindoles (PIn) are rarely investigated due to their low conductivities and poor mechanical properties. The polymerization mechanism of which affects the properties in as much as it influences the microstructure and the molecular weight distribution is still debatable due to several reaction position of indole ring. Therefore, the mechanism of the oxidative polymerization of indole is the clue for understanding the transformations of PIn, and hence its properties and application spectrum. It is possible to obtain desired polymer by modification of indole or polymerization conditions. Substitution of indole at different position with favorible functional group, copolymeization or composite formation are the methods that commonly applied for this purpose. In this study eight new comonomers were synthesised by substitution of indole thorough 4, 5, 6, 7 pozitions with carbazole and thiophene and characterized with the aim of overcoming the disadvantage of indole and contribution to mechanistical studies in literature. Then these comonomers electrochemicaly polymerized and the polymeric film were characterized by electrochemical and spectrophotometric methods. Solid state conductivities of polymeric films were obtained with four point probe conductivity measurements. The capasitive behaviour of polymers were investigated by electrochemical impedance spectroscopic measurements. According to the effect of the substitution pozitions of synthesized comonomers on the conductivity, electrochoromic, optic and capacitive properties of polymeric film, the approprate stuructures were suggested.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
İndol, karbazol, tiyofen, komonomer, elektropolimerizasyon, Indole, carbazole, thiophene, comonomer, electropolymerization
Alıntı