Stratejik Planlama Süreci Ve Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yaşanan Sorunların Stratejik Planlama İle Çözülmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-23
Yazarlar
Küp, Hatice Figen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Stratejik planlama işletmelerin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik; mevcut durumunu incelemesi, bilgi toplaması, analiz etmesi, yol ve yöntem belirleyerek bunları uygulama ve değerlendirme süreçlerinin bir bütünüdür. İşletmeler sürekli değişimin olduğu, rakiplerinin değişen çevre şartlarına uygun stratejiler ürettiği ve uyguladığı bir ortamda bulunmaktadır. Bu yüzden işletmenin varlığını sürdürebilmesi için kendisini uzun dönemde nihai amaçlarına ulaştıracak yeni stratejiler üretmesi gerektiğinin farkında olması gerekmektedir. Hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilmesi, esnek üretim yapısı ve taleplere hızlı cevap verebilme yeteneği ile yeni iş imkânları sağlayarak artan işsizliğin önüne geçmede çözümler sunan ve ekonomiye dinamizm kazandırma gibi özellikleriyle küçük ve orta ölçekli işletmeler günümüzde ülke ekonomileri için büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca sadece ekonomik değil toplumların sosyal yönden kalkınmalarına da katkıda bulunmaktadır. Ancak ekonomide oynadıkları bu önemli role rağmen KOBİ ler etkin bir şekilde yönetilmemekte ve günümüz yoğun rekabet koşullarında başarılı olamamaktadırlar. Bu çalışma ile stratejik planlama sürecinin adımları seçilen küçük ve orta ölçekli bir işletmede uygulanarak, işletmenin geleceği planlanmış ve sahip olduğu avantajların değerlendirilmesi sağlanmıştır. KOBİ’lerin sıklıkla karşılaştıkları sorunlar belli başlıklar altında toplanarak, bu sorunlara stratejik planlama metotları kullanılarak çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu çalışma stratejik planlama sürecinin KOBİ ler için önemini ortaya koyabilmek bakımından önem taşımaktadır. Çalışma Ankara ‘da faaliyet gösteren Öz Anadolu Makine’ de uygulanmış olup, literatürde belirlenen stratejik planlama sürecinin tümü işletmede adım adım takip edilmiştir. Ayrıca karşılaştıkları sorunlar bu süreç yöntemi ile analiz edilerek çözüm önerileri verilmiştir. Bu çalışma sonucunda işletmenin stratejik planlama konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı ve karşılaşılan sorunların geçici yöntemler kullanılarak çözüldüğü görülmüştür.
Businesses to survive in the long period and provide a sustainable competitive advantage are to use strategic planning that compose the whole process which is the existing state review, information gathering, to analyze by determining to path and method, application and assessment. Businesses are in the environment that is constantly change, to produced appropriate strategy by competitor and to implement. Therefore, businesses to survive in the long run, should be aware of the needed to generate new strategies to reach the final objectives. Small and medium-sized enterprise that have many ability such as adapting rapidly to changing market condition, flexible production structure, responding quickly to demands, providing new business opportunities to decrease unemployment and dynamic structure, has a great importance to the economies of countries. Also they assist in not only by economic, but also by social aspects of societies. However, despite the important role in economy, SMEs cannot be managed efficiently and not gain success in today’s intensive competition circumstance. In this study, the steps in the strategic planning process by applying the selected small and medium sized enterprise was planned the feature of enterprise and assessed its advantage. Problems faced by SMEs are collected under the titles and tried to produce solution to these problems by using strategic planning methods. Therefore, this study reveals that strategic planning process is important for SMEs. The method in this study is applied Oz Anadolu Machinery in Ankara and the whole strategic planning process in the literature has been followed by step by step. In addition, problems faced by SMEs are analyzed using strategic planning and produced solutions. As a result of this study, company does not have enough information about strategic planning and the problems encountered were solved by using temporary methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Strateji, stratejik planlama, KOBİ, Strategic, strategic planning, SMEs
Alıntı