Türkiye'deki İlköğretim Binalarında Bina Kabuğundaki Enerji Etkin İyileştirme Yöntemleriyle Enerji Kazançları

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-02
Yazarlar
Zeybek, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, enerji etkin iyileştirme yöntemleri kullanıldığında, bir iklim bölgesinde bulunan ilkokul binasındaki enerji kazanımını, o iklim bölgesindeki tüm okullara uygulayarak, Türkiye’deki okul binalarının toplam enerji kazançları hesaplanmıştır. Türkiye’de “tip” proje olarak adlandırılan, değişik iklim bölgelerinde uygulanan ilkokul binaları vardır. Bu çalışmadaki hesaplamalarda tüm çizimleri Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan alınan tip ilkokul projelerinden birisi (10025 R-720) kullanılmıştır. Thermplan-TRANSIT simülasyon programı kullanılarak, Türkiyede’ki bu okul binasının değişik iklim bölgeleri için ısısal davranışları analiz edilmiş, ısısal performansı ve enerji ihtiyacı hesaplanmıştır. Öncelikle temel durumdaki ısısal performans ve enerji ihtiyacı hesaplanmış, daha sonra da bina kabuğu için bazı iyileştirme stratejileri önerilmiştir. Isısal performans ve enerji ihtiyacı iyileştirme stratejileri için de hesaplanmış ve temel durumla karşılaştırma yapılmıştır. Daha sonra bir okuldan elde edilen toplam enerji kazancının diğer tüm okullara da uygulanması durumundaki toplam enerji kazancı ve enerji maliyeti hakkında genel bir bakış açışı getirilmeye çalışılmıştır.
In this study, total energy savings of primary school buildings in Turkey has been calculated by applying the energy saving results of one school building to the all other school buildings in that climate region when the energy efficient renovation strategies are used. There are some primary school building designs which are called “type” school design and which are constructed in all climate regions in Turkey. One type primary school project (10025 R–720) whose all drawings were taken from Turkish Republic the Ministry of Public Work and Settlement has been used for calculations in this study. Thermal behavious of this school building in Turkey have been analyzed, thermal performance and energy demands have been calculated for different climate zones. Firstly thermal performance and energy demand of base case have been calculated and some renovation strategies for building envelope have been recommended. Then thermal performance and energy demand of renovation strategies have been calculated and compared with the base case. Lastly it has been tried to get a general view of total energy savings and energy costs in Turkey if the energy savings of one school results applied to the all other schools.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
İlkokullar, Enerji Kazançları, Enerji Etkin İyileştirme Yöntemleri, Primary Schools, Energy Savings, Energy Efficient Renovation Strategies
Alıntı