Ayçiçek Asidik Yağının Enzimatik Esterleşmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Piri, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada yemeklik yağ üretiminde yan ürün olarak açığa çıkan ayçiçek asidik yağının n-oktanol ile Lipozyme TL IM enzimi varlığında kesikli bir sistemde enzimatik esterleşme reaksiyonu incelenmiştir. Çözücü olarak n-hekzanın kullanıldığı reaksiyonda deneyler farklı süre, enzim miktarı, sıcaklık ve toplam yağ asidi/n-oktanol oranlarında yürütülerek optimum deney koşulları saptanmıştır. Reaksiyonun ilerlemesi, reaktan ve ürünün İnce Yüzey Kromotografi-Alev İyonizasyon Dedektör (TLC-FID) kombine sistemi olan SIII rodlara sahip Iatroscan TH 10 cihazında analizi ile gerçekleştirilmiştir. Lipaz varlığında gerçekleştirilen ayçiçek asidik yağı ile n-oktanolün esterleşmesinin kinetik parametreleri belirlenmiştir. Maksimum ester eldesinin 3 saat içinde yaklaşık % 90’a ulaştığı bu reaksiyonda yağ ağırlığı temel alınarak enzim miktarının % 10, sıcaklığın 40°C ve toplam yağ asidi/n-oktanol mol oranının 1:1 olduğu koşullar, optimum deney koşulları olarak belirlenmiştir ve bu koşullar için Michaelis-Menten sabiti, mol/mL olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, bu çalışmada yürütülen enzimatik esterleşme reaksiyonu ile değerli yağ kimyasallarının sentezinde kullanılabilecek ara kimyasalların yüksek verimle sentezlenebileceğini göstermiştir.
In this study esterification reaction of sunflower acid oil which is produced as a byproduct during the production of edible oil and n-octanol in the presence of Lipozyme TL IM lipase was investigated in batch mode where n-hexane was used as solvent. Amount of enzyme, temperature and total fatty acid/alcohol ratios were varied in order to optimize the reaction conditions. Reactions were monitored by analyzing reactants and products by thin layer chromatography-flame ionization detection (TLC-FID) using an Iatroscan TH-10 analyzer with SIII rods. Kinetic parameters of the experiments were then evaluated according to Michaelis-Menten kinetics. In this reaction maximum ester yield was reached approximately 90 % in 3 hours and the optimum condition is found to be the condition where 10 % enzyme (based on oil weight) was used. At this condition total fatty acid/n-octanol molar ratio used in reaction is kept as 1:1 at 40°C. The Michaelis-Menten constant, mole/mL was obtained for the optimum condition. The results of the present study indicate the potential use of this enzymatic esterification reaction for the synthesis of valuable oleochemistry intermediates.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Enzimatik esterleşme, ayçiçek asidik yağı, lipaz, kinetik parametreler, Enzymatic esterification, sunflower acid oil, lipase, kinetic parameters
Alıntı