Bir Hacmin Günışığı Karakteristiğinin Çıkarılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-16
Yazarlar
Göçek, Nagehan Fatma
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Doğal ışığın gündüz kullanılan hacimlerde alternatif bir ışık kaynağı olarak kullanımı, kullanıcı memnuniyetini arttırır ve hacmin enerji performansına katkı sağlar. Bir hacmin günışığı karakteristiğinin belirlenmesi, o hacimde kullanılacak enerji tüketimi açısından en uygun aydınlatma sisteminin belirlenebilmesinde önem taşımaktadır. Önceki yıllarda yapılan bir deneyde, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde yan yana bulunan ve ofis olarak kullanılan iki odanın farklı noktalarında bulunan algılayıcılar ile aydınlık düzeyi ölçümleri yapılmıştır. Bu çalışmada, aydınlatma otomatik kontrol sistemi içeren “Test Odası”nın pencere yüzeyi aydınlık düzeyi ile hiçbir otomatik kontrol sistemi içermeyen “Referans Oda”nın hacim iç aydınlık düzeyi arasında bir korelasyon sağlanarak, “Referans Oda” günışığı karakteristiği çıkarılmıştır. Günışığı karakteristiğini etkileyen faktörler ortaya konulmuş ve karakter fonksiyonu hata oranını düşürmek amacı ile iki farklı yöntem uygulanmıştır. Bir binada, odaların iç kısmında ölçülen aydınlık düzeyi verileri ile bina dışında tek bir noktadan alınan dış aydınlık düzeyi verisi arasında korelasyon sağlandığı sürece odaların günışığı karakteristikleri çıkarılabilir. Bir odanın günışığı karakteristiği belirlendikten sonra, aydınlatma sisteminin kontrolü odanın içinde hiçbir algılayıcı kullanmadan tek bir dış aydınlık düzeyi algılayıcısı ile otomatik olarak yapılabilir.
Utilization of daylight as an alternative light source in the interior increases user satisfaction and contributes to the energy performance of the interior. Determination of interior daylight characteristics enables the determination of the most convenient lighting system for that interior. The illuminance level data used in this study has been obtained from an experiment carried out in two adjacent offices at Istanbul Technical University’s Electrical and Electronic. In this study, the daylight characteristic of one of the office rooms used in the experiment has obtained by the natural lighting levels. Factors affecting the characteristic of daylight were determined and in order to reduce the error rate of character function was applied two different methods. In this study, for obtaining the interior illuminance level characteristic in relation to the exterior illuminance level, interior illuminance levels have been recorded from a sensor in the interior, and exterior illuminance levels have been taken from a sensor placed in the next room, on the inner surface of a window. As a result of the characteristics obtained, it can be seen that the data from these two sensors are correlated. Thus, in a building, if the measured interior illuminance levels have a correlation with the exterior illuminance levels measured on a single point on the exterior of the building, then the daylight characteristics of these interiors can be calculated. After the daylight characteristic of an interior has been determined, the control of the lighting system can be performed automatically without using any sensors in interior, only sensor on the exterior of the building.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Aydınlatma Kontrol Sistemleri, Enerji Tasarrufu, Energy Automation, Lighting Systems, Energy Saving
Alıntı