Yeniden Planlama

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Şahin, Halide
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüz dünyasında şirketler geleneksel yaklaşımları terkedip, alışılagelmiş operasyonel ve organizasyonel prensipleri tamamen yenilemelidirler. Ana hedef müşteriler için değer yaratmak olmalıdır. Kurumları uzun vadede başarılı kılan üretim ve yönetim süreçlerinin başarısı ve üstünlüğüdür. Bugünün dünyasında başarının arkasında, değişim rüzgarları karşısında direnen değil, radikal yaklaşımlarla değişimi seven, kabullenen ve yöneten kültürler yatmaktadır. Çünkü bugün herşey son derece büyük bir hızla değişmekte, artık ne istediğini, ne zaman istediğini, nasıl istediğini ve ne ödeyeceğini satıcıya söyleyen müşterilerin çok geniş bir seçme hakkı bulunmakta ve şirketler için sermaye, insan ve organizasyonel kaynakların global düzenlemesi bugünkü pazarda rekabet edebilmek için temel ihtiyaç haline gelmektedir. Bu nedenle birinci bölümde değişen koşullar ve yeni ekonomik ortam üzerinde durulmuş, müşteri, rekabet ve değişimin önemi vurgulanmış ve organizasyonel değişimin nedenleri belirtilmiştir. Yöneticiler şirketlerinin başlarının neden dertte olduğunu kavrayamadıkça bu konuda ne yapılması gerektiği konusunda bir karara varamayacaklardır. Şirketlerin rekabet ortamında başarılı olmak için işlevsel bölümlerin ötesine geçip süreçlere bakmaları gerekmektedir. İkinci ve üçüncü bölümlerde yeniden yapılanmanın ne olduğu anlatılmış, süreç kavramı ve süreç iyileştirme yöntemlerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise değer kavramı tanımlanarak, aktivitelerin değer katıp katmadığının nasıl belirleneceği üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde ise organizasyonu yeniden yapılandırmanın stratejik, kültürel ve teknik yanları için adımları gösteren bir model sunulmuştur. Her yeniden yapılanma çabası başarı ile sonuçlanmamaktadır. Altıncı bölümde daha önceki deneyimlere dayandırılarak başarısızlık nedenleri ve bunların üstesinden gelme yöntemleri verilmiştir. Şirketlerin yeniden yapılanmayı uygulayabilmelerini sağlayan modern bilgi teknolojisi tüm çalışmalar için bir katalizördür. Bu yüzden yedinci bölümde bilgi teknolojilerinin yeniden yapılanmadaki önemi anlatılmıştır. Uygulama üç işletmel ve merkez yapısına sahip bir elektrik motorları üreticisi firmada yapılmıştır. Sekizinci bölüm uygulamanın adımlarını göstermekte, bu adımlar ekteki tablo ve örnek formlarla desteklenmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
Anahtar kelimeler
Yeniden yapılanma, Restructuring
Alıntı