Firma Birleşmeleri Üzerine Bir Model

thumbnail.default.alt
Tarih
2002
Yazarlar
Aydınlıoğlu, Selim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmanın amacı, tam rekabet koşullarının söz konusu olduğu piyasalarda faaliyetlerini sürdüren şirketlerin, daha etkin bir piyasa payına sahip olmak için seçtikleri büyüme yollarından biri olan "Firma Birleşmesi" kavramım incelemektir. Firma birleşmeleri konusu üzerine, çok farklı yaklaşımlar altında birçok çalışma yapılmıştır. Bu tür incelemeler genellikle statik ortamlarda yapılsa da, çok ender olarak dinamik modeller de oluşturulmakta ve ilginç sonuçlar elde edilmektedir. Statik modellerde kabul edilen tüm dış değişkenlerin aynı kalması koşulu, çok doğru bir yaklaşım değildir. Ancak, kurulan modelleri basitleştirmektedir. Bu çalışmada, belirli sınırlar ve varsayımlar allında, aynı pazarda, homojen ürün üretmekte olan firmaların birleşme eğilimleri oyun teorisi yardımı ile incelenmektedir. Benzer yada aynı ürünü üreten firmaların oluşturduğu bir endüstrideki firmalar, rekabeti azaltabilmek amacı ile birleşmeyle ilgilenirler. Firmalar birleştikçe pazarda faaliyet gösteren firma sayısı azalacaktır, bu da pazarı tekelleşmeye iten bir etken olarak görülmektedir. Bu etkenin rolü, incelemenin kısıtlarına göre değişecektir. Dışarıya kapalı, yani çok yüksek giriş bariyerleri olan pazarlar için tekelleşme kaçınılmaz gibi görünmektedir. Bizim çalışmamızda pazara giriş yoktur. Firmalar birleşecekleri firmaları seçerken, özellikle maliyetlerini dikkate alırlar. Farklı maliyetlere sahip firmalardan oluşan bir pazarın birleşme senaryosu ile aynı maliyetlere sahip firmalardan oluşan bir pazarın birleşme senaryosu çok farklı olacaktır. Bu çalışmada, pazardaki firmalar aynı ürünü farklı maliyetlerle üretmektedir. Firmalar birleşme kararlarım verecekleri oyunda, talep edecekleri ve teklif edecekleri fiyatları ve yeni oluşan durumda yapacakları üretimlerini eş zamanlı olarak belirlerler. Birleşmenin gerçekleşmesi için firmaların teklif ve talep edeceği sınır değerler olacaktır. Bu değerler dışarısında birleşme gerçekleşmez. Çalışmada eş zamanlı, iki aşamalı oyun oynanmaktadır. Tüm firmalar birbirlerinin maliyetlerini, üretim miktarlarım ve karlarım bilmektedirler. Bu nedenle, herhangi birleşme teklifinin sonucunda pazarda oluşacak yeni durumu değerlendirecekler ve talep fiyatlarını buna göre belirleyeceklerdir. Bu yaklaşım altında, pazardaki firma sayısı yeteri kadar yüksek iken bir tekel dengesinin oluşmayacağı elde edilir. Bunun nedeni, potansiyel alıcıların tekel kalından daha fazla ödemek istemeyişleri ile, her bir potansiyel satıcının en azından duopoli kazancım garanti etmek istemesidir.
The aim of this study is to analyze the concept of "Merging Firms" which is one of the tools chosen by most of the companies pursuing their activities in markets where there is perfect competition conditions in order to get a higher market share and to grow. Many studies have been made about the subject of merging firms, all with different approaches. This kind of analyses are generally made on statical environments, but very rarely some dynamic models occur and very interesting results arise. It is not a right approach to assume the condition that in statical models all external variables remain the same. But, it simplifies the models. In this study, we analyze with precise limits and assumptions the merging trends of the firms which manufacture homogenous products in the same market with the help of the game theory. Firms operating in a same industry and producing the same or similar products, are interested with mergers in order to decrease the competition. As the firms merge, the number of firms in the market will fall, and this will be an effect which will push the market to be monopolized. The role of this effect will change according to the restrictions of the study. Monopolization seems to be unavoidable for the markets with higher entrance barriers and which are closed to the external environments. In our study there is no entrance to the market. When firms choose the merger, they specially take into account the costs of the other one. The scenario of a merging market formed by firms with different costs will be completely different of the one formed by firms with the same costs. In this study, the firms produce the same product in the market with different costs. In the game where firms will take decisions of merger, they set simultaneously the prices which they will ask and propose as well as the production levels in the newly formed situation. There will be some values for the propositions and demands of the firms which will realize the merger. Out of these values the merger will not take place. In the study, a two-phased and simultaneous game is played. All the firms are aware of the costs, production quantities and profits of the other ones. For that reason, at the end of any merger proposition, firms will evaluate the new situation arised in the market and set their demand prices according to this situation. Under this approach, when the number of firms in the market is high enough, it is certain that there will not be any monopoly equilibrium. The reason of the latter is that the potential acquirers do not wish to pay more than the profit of the monopoly XI and that each potential seller wishes to take at least his duopoly profit under guarantee
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2002
Anahtar kelimeler
İşletme, Büyüme politikaları, Cournot Modeli, Oligopol, İşletme yönetimi, Şirket birleşmeleri, Business Administration, Growth policies, Cournot Model, Oligopoly, Business management, Mergers
Alıntı