Bursa İli Güzelyalı Beldesi İçin Mikrotremor Ölçümlerine Dayanan Bir Mikrobölgeleme Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Kepçeoğlu, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Bursa İli Güzelyalı Beldesi için mikrotremor ölçümlerine dayanan bir mikrobölgeleme çalışması yapılmıştır. Çalışmada, önce Güzelyalı Beldesi harita üzerinde 150 m×150 m’lik karelere ayrılmış ve her kare içinde en az üç tane olmak üzere yeteri kadar tekil nokta mikrotremor kayıtları alınmıştır. Yapılan mikrotremor ölçümlerinden alınan kayıtlar Nakamura (H/V) yöntemine göre analiz edilerek ölçüm noktası için ortalama bir zemin hakim periyodu ve zemin büyütmesi değerleri belirlenmiştir. Elde edilen bu değerlerin incelenen belde içinde değişimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) yardımıyla incelenmiştir. Yerel zemin sınıfı, hakim periyot ve zemin büyütmesine göre GIS ortamında Güzelyalı Beldesi için pratik amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek mikrobölgeleme haritaları hazırlanmış, bölgede mikrotremor ölçümlerinden elde edilen sonuçlar sondajlardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
In this study a microzonation of Bursa-Güzelyalı region was performed based on microtremor measurement. The research area was divided into grids of 150 m×150 m and single point microtremor measurements were done in these grids. All of the microtremor measurements were analyzed by using the Nakamura’s Method, and difference of soil amplification and natural soil period were determined in the region. Using the before drilling, region was classificated according to both Turkish Earthquake Code (TDY, 2007) and America National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP, 2001). The data obtained from the results of the numerical analyses were evaluated and processed by GIS techniques in order to produce microzonation maps.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Mikrotremor, Zemin Büyütmesi, GIS, Mikrobölgeleme, Microtremor, Soil Amplification, GIS, Microzonation
Alıntı