Tarihi Yapılarda Taşıyıcı Sistem Özellikleri, Hasarlar, Onarım Ve Güçlendirme Teknikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Mahrebel, Hasan Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tarihi Yapılar, üzerinde bulundukları coğrafyanın sosyolojik, ekonomik, kültürel ve politik öğelerini bünyesinde barındırır. Bu yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, eğitim, bilgi ve sürekli bakımla mümkündür. Ülkemizde ve Dünya’da bu eserlerin gerektiği gibi korunamadığını biliyoruz. Doğal afetler, olumsuz çevre koşulları ve fiziksel-kimyasal bozulmaların yanında, insanoğlunun bu yapılara karşı aldığı tavır da tarihi yapıların yok olma sürecini hızlandırmaktadır. Ülkemiz dünya kültür mirasının en nadide parçalarını bünyesinde barındırmaktadır. Sahip olduğumuz miras, bugün için iyi korunuyor mu? Bu konuda ne kadar bilgi ve tecrübeye sahibiz? Gerekli kanun ve yönetmeliklere sahip miyiz ve bunları günün teknolojik gelişmelerine adapte edebiliyor muyuz? Beklide en önemlisi bu yapıları koruyacak ve rehabilite edecek finans kaynaklarına sahip miyiz? Sorularına cevap aramak, bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Bu inceleme kapsamında, Tarihi Yapının tanımı, geçmişten günümüze koruma kavramının nasıl algılandığı ve ne gibi adımların atıldığı, tarihi yapı türleri, tarihi yapılarda kullanılan malzeme ve özellikleri, tarihi yapıyı oluşturan taşıyıcı sistem özellikleri, bu yapılarda meydana gelen hasarlar ve günümüzde uygulanan malzeme özelliklerinin belirlenmesi yöntemleri, yığma kargir binaların, deprem yönetmeliğinde belirtilen koşullar çerçevesinde deprem güvenliğinin incelenmesi, tarihi yapılarda uygulanan onarım ve güçlendirme teknikleri incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde tarihi yığma kargir üç binada uygulanan güçlendirme teknikleri hakkında bilgi verilmiştir.
Historical Buildings comprise of the social, economical, cultural and political elements of their local geography which they stand on. The way to protect and pass these on to next generations is possible by education, knowledge and continuous maintenance. We know that, these masterpieces are not protected the way they should be, both in our country and around the world. The attitude the humankind has against these masterpieces speed up the vanishing process of these, along with natural disasters, negative environmental conditions and physical-chemical deformations. Our Country shelters in some of the rarest masterpieces of world’s cultural inheritance. The inheritance that we have, is it being will protected today? How much knowledge and experience do we have about this issue? Do we have the necessary laws also regulations and are we able to adapt these to new technological developments? Most importantly, do we have the financial resources to protect and rehabilitate these buildings? Searching for answers to these questions, constitutes the core of this study. In this study, the following issues have been analyzed, the defininition of Historical Buildings, how the concept of the protection is perceived from past to prevent and what steps are taken. Types of Historical Buildings, the materials used in historical buildings and their properties. The construction properties which constitude historical buildings, the damages which occur in these constructions. The calculation of earthquake loads according to the 2006 Turkish Earthquake Code was summarized and the vulnerability of the buildings has been examined. Three historic buildings were examined and the strengthening methods have been investigated. The evaluation of the study and the conclusions were summarized in last chapter.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Tarihi Yapılar, Onarım, Güçlendirme, Taşıyıcı Sistem, Deprem, Historic Buildings, Repair, Strengthening, Structure, Earthquake
Alıntı