Endüstri Mühendisliğinde Ağ Planlama Tekniklerinin Yeri Ve Önemi-primavera İle Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Arıcanlı, Yüksel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Her değerli proje boyunca planlama, programlama ve kontrol çalışması iyi bir yönetim için önemlidir. Üzerinde çalış tığımız proje oldukça karmaşık, elimizdeki imkanlarda sı nırlı olabilir. Böyle bir durumda elimizdeki sınırlı kay nakları en etkin ve yararlı şekilde kullanmak için şebeke analizi tekniklerinden faydalanabiliriz. PERT ve CPM bugtin proje yönetiminde kullanılan başlıca şebeke teknikleridir. Biz her ikisini de ve daha çok her ikisininde alt kümelerini inceleyeceğiz. özellikle proje nin tahmini tamamlanma tarihini ayrıntılı saptamak, pro jenin yapılısındaki özel faaliyetler için gerekli baslan- baslangıç ve bitiş tarihlerini saptamak, kritik isleri be- belirlemek, eğer programlandığı gibi bitmemişse gecikmiş projenin bitişini hesaplamak için kullanılan PERT ' in nasıl olacağını göreceğiz. Yönetim projeye daha fazla kaynak tahsis etmek istediğinde projenin tamamlanma zamanının nasıl azaltılacağını (sıkış tırılacağını) ayrıntılı göreceğiz. PERT ve CPM şebeke analizi tekniklerinin kavramları açıklanmıştır. Şebekenin her aktivitesi için erken baş langıç, erken bitiş, geç başlangıç ve geç bitiş zamanla rını içeren gelişen bir şebeke analizi için verilen bütün işlemler tanımlanmaktadır. Kritik yolun bulunması ve faa liyetlerin serbest zamanlarının hesaplanması tanımlanmak tadır. Şebeke analizi tekniklerinin incelenmesinden sonra bu tek niklerin bir uygulaması olan PRİMAVERA ile bir proje su nulmaktadır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
Anahtar kelimeler
Şebeke analizi, Network analysis
Alıntı