Örme konfeksiyonda üretim yönetimi ve optimizasyon çalışmaları

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Koç, Bülent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada, dikim bant planı ve hazırlanışı ile dikim bant organizasyonu ve bu organizasyon verimliliğinin optimizasyonu konulan uygulamlar olarak ele alınmıştır. Uygulama çalışması için rastgele belirlenen üç ayrı model kullanılmış ve her bir model için operasyon tanımı ve zaman etüdü tabloları hazırlanmıştır. Uygulama metodu olarak darboğaz (bottleneck) yöntemi ve PERT analizi tekniği olmak üzere iki ayrı metod kullanılmıştır. Darboğaz yönteminde bant dengelemesi ve organizesi için kullanılan temel veri standart ekip çalışma zamanı olarak ifade edilen standart Pitch Time (SPT) dır. Bu değer şu şekilde hesaplanabilir. Standart Toplam Üretim Süresi SPT= (1) İşçi sayısı Darboğaz üretim süresi ise şu şekilde hesaplanabilir : SPT Darboğaz Üretim Süresi= \ (2) Bant Organizasyon Verimliliği Bant organizasyon verimliliği hesaplamalarda en az %85 olarak kabul edilir. Darboğaz yönteminde iki ayrı kontrol sınır zamanı tanımlanır. Bunlar ; Üst kontrol sınır zamanı (UPT) SPT UPT= (3) 0.85 alt kontrol sınır zamanı LPT = 2xSPT-UPT (4) Aşama organizasyonu neticesinde elde edilen birleştirilmiş proseslerin zamanı bu iki sımr değeri arasında yer almalıdır. Bu zamanlarda en üst sınıra yakın olanı darboğaz zamanı, proses ise darboğaz prosesi olarak tanımlanır. Datrboğaz yöntemi sayesinde darboğazın yer belirlenir ve yapılacak optimizasyon çalışmasıyla bu darboğaz süresi düşürülmeye çalışılır. Dikim bant verimliliğinin optimizasyonunda kullanılan diğer yöntem ise PERT analizleridir. Bu analizler esas olarak karışık iş programlarının çözümlenmesinde kullanılırlar. PERT yönteminde tanımlanan tahmini zamanlar her model için hazırlanan zaman etüdü tablolarında tespit edilir. Buna göre; İyimser Süre (a) : Zaman etüdü değerlerinden en küçüğü Kötümser Süre (b) : Zaman etüdü değerlerinden en büyüğü En mümkün Süre (m) : Zaman etüdü değerlerinden en çok tekrarlanan değerdir Beklenen Süre (te) = (a+4m+b)/6 (5) Varyans(VT) = (b-a)2/36 (6) PERT analizleri ürünlerin imalat aşamaları hakkında daha detaylı bilgiler verirken aynı zamanda her ürün için tespit edilen standart işlem sürelerini gerçekleşmesi olasılığının % olarak hesaplanmasını sağlarlar. XI Kısaca; bu çalışmada dikim üretim planı ve dikim bant verimliliğinin optimizasyonu konulan sözü edilen iki farklı metoda göre uygulamalı olarak izah edilmiştir. Ayrıca hazır giyim işletmelerinde üretim yönetimi kavramı ile bazı yeni üretim model ve yaklaşımlarının yerleştirilmesi konusu detaylı olarak ele alınmıştır.
In this study, the subject of sewing production planing and optimization of productivity for sewing procces are examined in detail. In applications, three different models are described. For each model, sewing process is seperated to its operations and for each operation a time study is done. Both description of each operations and results of time study are used for Bottleneck and PERT analizies methods. In the first method (bottleneck), the optimization studies of sewing processes are based on a standart pitch time concept. This can be calculated as: Standart total production time SPT= (1) Number of workers Bottleneck production time is also shown as: SPT Bottleneck P. T= (2) Organization efficiency In calculations, organization efficiency is taken as 85 %. XIII There are two control limit times.these are,. Upper pitch time (UPT) SPT UPT= (3) 0.85. Lower pitch time (LPT) LPT = 2xSPT-UPT (4) After the organization of operations the found process time would be between UPT and LPT. The point which is the closest the UPT is named bottleneck. At this point, process would be very slow. This bottleneck time directly effects the organization productivity. Second method for optimization is PERT ( Project Evaluation and Review Technique). PERT method is used to analys cpmplex work programs formed by events and operations related each other. In this study, PERT estimated times are based on the time study. So, Optimistic times(a) : The lowest value at the time study table Pessimistic times (b) : The highest value at the time study table Most possible time (m) : The average value at the time study table Time expected (te) = ( a + 4m + b ) / 6 (5) Variance (VT) = ( b - a )2 /36 (6) The probability of the project completed times can be described from statistic as the Central limit theorem., this theorem shows the distrubition of a sum of random veriables follows a normal distrubition. Project finishing times found by PERT requires planning the work programming again. In applications, 1 5 measurements are made for every operations. Personal tolerance is accepted 20 % and then standart times are obtained. XIV PERT networks for these models are drawn to show production flowing. From these networks, it can be seen the critical path and total project times for each model, after that machines requirements are shown in flow charts. Consequently, for production planing and optimization studies, two different methods (Bottleneck and PERT methods ) are explained in this study. Especially at knitted garment industry, production management became very important concept recently so, some new models and approaches about production, planning and optimization are improved by this study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
hazır giyim, optimizasyon, örme, üretim yönetimi, ready made clothing, optimization, knitted, production management
Alıntı