Mimari Tasarımda Cam Kullanımı Ve Alışveriş Merkezlerinde Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turhan, Emrah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Cam, son yıllarda ilerleyen teknolojiyle birlikte ülkemizde ve dünyada önemli bir yapı gereci haline gelmiştir. Mimarlıkta çok eski dönemlerden beri kullanılan cam, teknolojinin gelişmesiyle yapısında büyük değişim kaydetmiştir. Doğal olarak bu değişim, mimarlıkta yapı ve mekan tasarımını etkilemiştir. Camın mimari tasarımda kullanımına genel bir açıdan bakılmış ve çalışmanın amaç, kapsam ve yöntemi açıklanmıştır. Camın tanımı yapılmış ve özellikleri ile birlikte açıklanmaya çalışılmıştır. Mimari tasarımda kullanılan camların sınıflandırılması yapılmış ve bu kullanıma ait örnekler ele alınmıştır. Ayrıca cam benzeri malzeme kullanımı araştırılmış ve uygulama örnekleri incelenmiştir. Modern mimarlıkta cam kullanımına ilişkin kavramlardan bahsedilmiş ve örnekler gösterilerek bu kavramların anlaşılması sağlanmıştır. Camın bulunuşundan itibaren günümüze gelinceye kadar mimari tasarımda geçirdiği gelişim ve değişim, uygulanmış yapı örnekleriyle de desteklenerek daha açık bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Alışveriş ve alışveriş merkezi kavramları ele alınmış, bu kavramların gelişimi ve alışveriş merkezi tasarım kriterleri incelenmiştir. Ayrıca alışveriş merkezlerinde cam kullanımının öneminden bahsedilmiştir. Görsel değerlendirme çalışması tezin teorik kısmının Alışveriş Merkezleri üzerinde uygulanarak desteklenmesini amaçlamaktadır. İstanbul kenti içerisinde yedi farklı alışveriş merkezi tasarım uygulamasının mimar ve 3. / 4. sınıf mimarlık öğrencilerinden oluşan 15 kişilik bir grup ile görsel değerlendirmesi yapılmış ve bu bağlamda ortaya çıkan sonuçlar irdelenmiştir.
Glass, has become an important building material in our country and world by the improvement of technology in last years. Glass, which has been used from very old periods in architecture, has countered big change in its structure by the improvement of technology. Naturally this change has affected building and space design in architecture. In introduction part glass use in architectural design has been looked by general view and the study’s aim and method has been explained. Definiton of glass has been given and its’ attributes has been explained. The classification of glass used in architectural design has been made and examples of this uses has been given. Besides, the use of glass similar materials has been researched and examples of applications has been examined. Some ideas about use of glass in modern architecture has been mentioned and by showing examples the ideas are tried to be explained. From the beginning until today, the improvement and change of glass in architectural design has been mentioned by examples of applications in buildings. Shopping and shopping center concepts are held, these concepts’ improvement and criterions of shopping center design has been examined. Moreover, the importance of glass use in shopping centers has been mentioned. The sixth part aims to support the theoric section of thesis by applying in shopping centres. Seven different shopping center design application has been visually determined by a group of 15 people who are architect and 3rd / 4th class architectural students and with this aspect the outcoming results has been examined. In the last part, all the results at the end of study has been discussed and interpreted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Cam, Alışveriş Merkezi, Şeffaflık, Glass, Shopping Center, Transparency
Alıntı