Beton Esaslı Prekast Cephe Panellerinin Üretimi, Uygulaması, Yapısal Performansının Değerlendirilmesi Ve Bir Alan Araştırması İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-10-07
Yazarlar
Altınay, Gamze
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapı kabuğunu oluşturan dış duvar elemanları günümüzde hızla yükselen binaları hem hız hem de maliyet açışından önemli derecede etkilemektedir. Kullanımı eskiye dayanan günümüzde ise teknolojideki gelişmeler ile yeniden karşımıza çıkan beton esaslı prekast cephe panelleri, dış duvar elemanlarının üretim ve uygulama sürecini kolaylaştırması ve hızlandırması aynı zamanda performanslarını arttırması ile dikkat çekmektedir. Bu nedenle beton esaslı prekast cephe panelleri incelenerek günümüz uygulamaları ile çalışma kapsamı genişletilmiştir. Tez altı bölümden oluşmaktadır; İlk bölümde; çalışmanın konusu, amacı, kapsamı ve amaca ulaşmak için izlenen yol hakkında bilgi verilen giriş bölümü yer almaktadır. İkinci bölümde; beton esaslı prekast cephe panellerinin bileşenlerinin ve birleşim derzlerinin tanımı ve cephe panellerinin çeşitli farklılaşmalara göre sınıflandırılması yer almaktadır. Üçüncü bölümde; beton esaslı prekast cephe panellerinin tasarım, üretim ve uygulama süreçleri literatür ve alan çalışmasına dayalı olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde; beton esaslı prekast cephe panellerinden beklenen performans gereksinimleri yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında ele alınarak irdelenmiştir. Beşinci bölümde; Türkiye’de kullanımı hızla artan cam elyaf katkılı prekast beton paneller, alan çalışmasına bağlı olarak bileşenlerine ve uygulama şekillerine göre sınıflandırılmış ve gerek şantiyede yapım sırasında gerekse bitmiş binalarda performans değerlendirmesi yapılmıştır. Altıncı bölümde; elde edilen bilgiler ve veriler ışığında cephe panellerinin avantaj ve dezavantajlarından bahsedilerek sonuçlar genel olarak özetlenmiştir.
Exterior wall elements that form structural shell considerably affect rapidly rising buildings both in terms of speed and costs. The facts that precast concrete facade panels that have been long used and nowadays reappear due to technological advancements draw attention since they not only facilitate and accelerate production and application of exterior wall elements but also keep performance values high. Thus, the study scope has been extended to examine precast concrete facade panels and their current applications. The thesis is composed of six parts: Part 1 is the introduction that gives information about subject, aim and scope of the study and methods used to achieve the aim. Part 2 involves definition of precast concrete facade panels, elements and connection joints and classification of facade panels according to various differentiations. Part 3 examines in detail design, production and application processes of precast concrete facade panels based on the literature and field work. Part 4 discusses and examines performance requirements expected from precast concrete facade panels under proper headings in accordance with building materials directive. Part 5 precast concrete facade panels with fibre glass additives that are increasingly used in Turkey are classified according to their elements and application methods based on a field work and performance of existing buildings are evaluated according to the resulting data. Part 6 deals with advantages and disadvantages of facade panels that have been examined and the results obtained in line with the resulting information have been summarized in order to make the study more fruitful.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Prekast beton, cam elyaf, cephe, panel, Precast concrete, glass fiber, facade, panel
Alıntı