Karma Kolonlu Yüksek Yapıların Deprem Etkileri Altında İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dündar, Güven
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada karma kolonlara sahip yüksek yapıların deprem etkileri altında davranışları incelenmiş, eşdeğer perdeli yapılarla karşılaştırılmış ve ayrıntılı olarak karma kolonların davranışı incelenmiştir. Betonarme kolonlar ve perdeler için karşılıklı etkileşim diyagramı oluşturan ve belirli düşey yük altında taşıma gücünü belirleyen mevcut bir bilgisayar programı, karma kolonların hesaplanabilmesi için değiştirilerek geliştirilmiştir. Program karma kolon ve perdelerin (kesit simetrik olmayabilir) yalnız donatı aktığındaki kesit eğriliği ve kırılma momentini hesaplamakta, (N-M) karşılıklı etki diyagramı koordinatlarını vermekte, taşıma gücü hesabı yapmaktadır. Karma kolonlar, yüksek yapılarda betonarme perdelerin yerine kullanılabilmekte ve böylece perdelerden kolona geçişte kazanılan boşluklar yapının giriş katlarında mimari açıdan önemli esneklikler sağlamaktadır. Perde elemanlarının yerine yapıda karma kolon kullanıldığında, deprem yükleri altında elde edilen kat ötelenme değerleri, yönetmelikçe verilen sınır değerleri aşmamaktadır.
In this study, earthquake response of high rise structures with composite columns is examined. A structure with composite columns is compared with a similar strucuture with shear walls to resist earthquake lateral loads. Uniquely, a composite column is analysed for its behaviour according to different international standarts and approaches. A computer program is changed and developed for composite columns, which still calculates an (M-N) interaction diagram and uses maximum strength design under a determined axial load for reinforced concrete columns and shear walls. The program calculates the curvature and maximum design moment (the cross section may be unsymmetrical) when the reinforcement yields and, gives the coordinates of the (N-M) interaction diagram for composite columns and composite shear walls. Composite columns can be used as lateral force resisting members instead of shear walls in high rise structures, so that it provides architectural flexibility, there could be openings and columnless spaces at the entrance floors of high rise. The limited story drifts due to the earthquake code are satisfied when the composite columns are utilized instead of the shear walls.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Karma Yüksek Yapı, Karma Kolon, Betonarme Perde, Taşıma Gücü, Depreme Dayanıklı Tasarım, Composite High Rise Structures, Composite Columns, Shear Walls, Ultimate Design, Earthquake Resistant Design
Alıntı