Cevher Kırıcıya Ait Kazıklı Temelin Dinamik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uysal, Hüsnü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kazıkların dinamik yükler altındaki davranışları teorik ve uygulamalı olarak incelenmiştir. İlk kısımda Novak Dinamik Analizi ile dinamik yükler altındaki tekil kazıkların davranışından, kazıklarda grup etkisinden, kazık başlığının zemin ile sürtünmesinden doğan etkiden ve rijitlik-sönüm değerleri ile dinamik denge denklemlerinin kullanılmasına ilişkin teoriden bahsedilmiştir. İkinci kısımda Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’na ait 1 No’lu cevher kırıcı hakkında temel bilgiler verilip; temele ait kazıkların tekil kazık olarak davranışları, kazıkların grup oluşturması halinde grup etkileri, kazık başlığının zemin ile sürtünmesinden doğan etkiler ve makina-temel için dinamik denge denklemleri kullanılarak sistemin x-y-z eksenleri doğrultusundaki genlik ve frekans değerleri belirlenmiştir. Son olarak bulunan değerlerin istenen sınırlar içinde olup olmadıkları kontrol edilmiş ve temel sisteminin güvenilirliği araştırılmıştır.
In this study, the behaviours of piles under dynamic loads are examined with theoretical and practical approaches. In the first part, which is about Novak Dynamic Analysis, single pile response under dynamic loads, the group effects of the pile groups, the effect which is caused by friction between soil and pile cap and using the dynamic balance equations with values of stiffness-damping are mentioned. In the second part, general information about the first ore crusher at Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları are given. The behaviours of the single piles of foundation, the group effect of the pile groups and the effect which is caused by friction between soil and pile cap are calculated. For machine-foundation system, values of translation and frequency at x-y-z axises are determined by using the dynamic balance equations. In the last part of the study, these results are checked for under the security edge and the stability of the pile foundation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
cevher kırıcı, kazık, novak dinamik analizi, rijitlik, sönüm, genlik, ore crusher, pile, novak dynamic analysis, stiffness, damping, translation
Alıntı