Değişken Derinlikli İki Parametreli Elastik Zemine Oturan Plaklar

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-08
Yazarlar
Şık, Duygu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada değişken derinlikli iki parametreli elastik zemine oturan plakların hesabı incelenmiştir. Plağa ait elastisite modülü, poisson oranı değerleri ile plak boyutları sabit alınmıştır. Sistem, zemin elastisite modülünün sıkışabilen tabaka kalınlığı boyunca sabit, lineer ve kuadratik değiştiği üç farklı durumu için çözülmüştür. Bunlara bağlı olarak zemin yüzey parametresi, zemine ait elastik yataklanma katsayısı ve kayma parametresi bir ardaşık yaklaşım yöntemi ile hesaplanmıştır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problemin ortaya çıkışı ve daha önceden yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan zemin modelleri kısaca incelenmiş ve problemin çözümü için uygun zemin modeli seçilmiştir. İkinci bölümde çözüm yöntemi olarak Vlasov zemin modeli esas alınarak bu zemine ait kayma parametresi göz önüne alınmıştır. İki parametreli elastik zeminde, zemin karakteristiklerinin tanımı yapılarak iki parametreli zemine oturan plakların altında, plak dışında kalan noktalarda sistemin diferansiyel denklemi elde edilmiş ve virtüel iş teoremi yardımı ile zemine ait karakteristik büyüklüklerin ardışık yaklaşım yöntemi ile elde edilebileceği gösterilmiştir. Üçüncü bölümde sayısal örneklere yer verilmiştir. Yapılan hesaplar sonucu elde edilen düşey yer değiştirme ve eğilme momenti tablolar ve şekillerle gösterilmiştir. Son bölümde ise çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar topluca verilmiştir.
In this study, the calculation of variable depth plates based on two- parameter elastic foundation has been examined. The values of modulus of elasticity and the poisson ratio which belongs to plate are constant. The system has been resolved in case of constant, linear and quadratic changes of the modulus of elasticity along the compressible layer thickness. According to these cases, the mode shape parameter, the elastic bedding coefficient and shear parameter have been calculated by consecutive iteration process. The study is composed of four sections. In the first section, information is given about the history of the problem and the previous studies. The foundation models which are appeared as results of this studies are shortly examined and the suitable foundation model for the solution of the problem has been chosen. In the second section, method of the solution based on Vlasov foundation model and shear parameters which belongs to this foundation are considered. The characteristics of two parameter foundation have been described, the governing differential equations are derived both below and outside of the plate by using the virtual work theorem, numerical characteristics of the foundation has been introduced in accordance with consecutive iteration process. In the third section numerical examples have been given regarding the calculations mentioned above. The vertical displacement and bending moment which are obtained from the results have been shown as tables and figures. In the last section, aggregated results of the study have been given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Elastik zemin, plak, Elastic Foundation, plate
Alıntı