Ft-ır Spektroskopisi Kullanarak Tahribatsız Tereyağı Kalitesi Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-07
Yazarlar
Özkan, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmayla 10 farklı bölgeye ait tereyağların baklava yapımına uygunluk açısından sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda tereyağı örneklerinin FT-IR spektrumları alınmıştır. Alınan bu spektrumlara kemometrik teknikler olan PLS ve CVA analizleri uygulanmıştır. Analizler neticesinde tereyağı örneklerinin kanonik koordinatların çeşitli bölgelerine yerleştiği gözlemlenmiştir. Bulunan sonuçlar eksperden alınan bilgilerle karşılaştırılmış ve eksper tarafından beğenilen yağın bu yöntemle tespit edilebileceği gösterilmiştir. Bunun yanı sıra, çalışma kapsamında marketlerde satılan tereyağlar aynı yöntemle analiz edilmiş ve en beğenilen yağ olan MST yağıyla benzerlik göstermedikleri için baklava yapımında öncelikli olarak tercih edilmeyecekleri sonucuna varılmıştır. Bu çalışma farklı bir istatistik paketle yinelenmiş ve aynı sonuçlara ulaşılmıştır. Böylece işlemin tekrar edilebilirliği gösterilmiştir. Ayrıca depolamanın sınıflandırılma üzerine etkileri incelenmiş ve sınıflandırma üzerinde ciddi bir etki yaratmadığı görülmüştür. Son olarak, eksper tarafından beğenilen MST yağı için SIMCA modeli oluşturularak diğer bütün yağların bu modelin dışında kaldığı gösterilmiştir.
The aim of this study is classification of 10 different butter samples according to their suitability for baklava production process. Butter samples were analyzed by using FT-IR spectrometer. Different butter samples were discriminated by using PLS-CVA multivariate-statistical analysis. Results showed that butter samples were placed different points of canonical coordinates. Results were compared with the data taken from expert and it was shown that baklava grade butter was determined by using FT-IR and Chemometrics. Moreover butters sold in markets were analyzed by using same methods and it was seen that butters sold in markets were not baklava-grade butter. This study was repeated by using another statistical package and same results were obtained. As a result precision of classification was showed. Also, storage effects on classification were investigated and it was seen that there was no storage effect on classification. Finally, a SIMCA class model was formed from MST butter and it was shown that all used butter samples were out of that class model.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Tereyağı, FT-IR Spektroskopi, Kemometri, Butter, FT-IR Spectroscopy, Chemometrics
Alıntı