Keskin-cankurtaran Köyü Camisi Koruma Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-10-22
Yazarlar
Gümüşlü, Seda Nehir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında, Kırıkkale ili, Keskin ilçesi, Cankurtaran Köyü, Köyiçi Mevki 1840 parselde konumlanan Cankurtaran Köyü Camisi incelenmiştir. Bu çalışmada caminin tarihi ve mimari özellikleri araştırılarak, yapının mevcut durumu ayrıntılı olarak belgelenmiştir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynak araştırmaları, geçmiş dönem onarım belgeleri, yapıdaki veriler göz önünde bulundurularak yapının restitüsyon projesi hazırlanmış, önerilen koruma projesi ışığında gerekli müdahaleler yapılarak yapının varlığını sürdürebilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmıştır. Tez konusu caminin yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte mimari üslubundan 19.yy'da yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Bölgede civar köylerde bu nitelikte bir cami bulunmamaktadır. Yapı 1996 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma II. Kurulu tarafından tescillenmiştir. Bu çalışmada caminin köy ve bölge açısından önemi ve anlamına değinilmiş, iç anadolu kırsalında tez konusu yapı gibi nitelikli kültür varlıklarının korunması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırmalar, analitik belgeleme çalışmaları, literatür araştırmaları doğrultusunda elde edilen veriler ışığında bir değerlendirme yapılarak, yapının korunması, yaşatılması için önerilen uygulamalar açıklanmıştır.
Cankurtaran Village Mosque which is located on 1840 parcel of Köyiçi district, Cankurtaran (Kazıklı) Village, is studied in this research. In this research, the current state of the building is documented by investigating the historical and architectural features of the mosque. The restitution projects are prepared based on various written and oral sources, repair documents of the previous period and the traces which are observed on the building. Considering all these datas, the restoration projects are prepared. The main purposes of these project to survive the building and be passed on to future generations by realizing the recommended protective interventions. The date of construction of the Cankurtaran Village Mosque is not clearly known. Considering the architectural features, it is estimated that the mosque was built in the 19th century. There is not any mosque which is qualified and the same scale as the thesis topic mosque in the surrounding area. The mosque has been certified as cultural property in 1996. In this study, the importance of the mosque for the village and the region is stated and focused on the necessity of the protection of cultural properties like Cankurtaran Village Mosque. Researches, analytical documentation studies, literature studies in the light of the data obtained in accordance with an evaluation was made. As a result of evaluation, the suggestions about protection and survive the building to be passed on to future generations are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Keskin, Cami, Kültür Varlığı, Restorasyon, Keskin, Mosque, Cultural Property, Restoration, Conservation
Alıntı