Türkiyede Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi İle İlgili Model Çalışması Ve Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bozbura, F. Tunç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ulusal endüstri içinde yer alan firmaların entelektüel sermayelerinin, kısaca maddi olmayan varlıklarının ölçülmesi için bir model yaratılmıştır. Yaratılan bu modelde entelektüel sermaye insan sermayesi, örgüt sermayesi ve ilişki sermayesi ile tanımlanmıştır. Bu model yaklaşımı ile Türkiye’deki işletmelerin pazar/defter değeri oranları ile entelektüel sermayeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak Likert-tipi anket çalışması uygulanmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yer alan 51 firmada yapılan araştırma sonuçlarına göre, firmaların insan sermayesi ve ilişki sermayesi ile işletmelerin pazar değerleri arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu gösterilmiştir. İşletmenin örgüt sermayesi ile, işletmenin insan ve ilişki sermayesi arasında pozitif yönde, güçlü bir korelasyon olduğu da gösterilmiştir.
In this study a model is tried to create for measuring the intellectual capital – intangible assets of firms, which are in national industries. In this created model human capital, structural capital and relation capital are defined. With the approach of this model the relationship between intellectual capital and market/book value of firms in Turkey is examined. As a research methodology Likert-type survey study is applied. As a result of the research, which is made with 51 firms in Istanbul Stock Exchange, is shown a direct and strong relationship between human and relation capital, and market value of firms. There is also a strong correlation between structural capital and human and relation capital of firms.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Entelektüel sermaye, maddi olmayan varlıklar, bilgi, Intellectual capital, intangible assets, assessing knowledge assets.
Alıntı