Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9710
Title: İstanbul Metropolitan Alanında Geoit Araştırması
Other Titles: Geoid Research In Istanbul Metropolitan Area
Authors: Arslan, Ersoy
Yılmaz, Mehmet
Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry Engineering
Keywords: Geoit belirleme
Bulanık mantık
EGM96
Polinom katsayıları ile geoit belirleme
Geoid determination
Fuzzy logic
EGM96
Geoid determination with polynomial coefficients
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada İstanbul Metropolitan alanındaki geoidi belirlemek için GPS/nivelman, EGM96 yeryuvarı modeli, çok parametreli polinom katsayıları ve bulanık mantık yöntemleri kullanılmıştır. Bulanık mantık ve polinom katsayıları hesabında farklı sayıda nokta seçilerek nokta yoğunluğunun, polinom katsayılarının artırılmasının ve ölçü ağırlıklarının polinom katsayı hesabına ilave edilmesinin geoit yüksekliğine etkileri araştırılmıştır. Bulanık mantık yöntemi, bulanık modelin çok noktadan oluşturulması durumunda en presizyonlu sonuçları vermektedir. Yeterli sayıda nokta ile polinom katsayılarından elde edilen geoit yükseklikleri de güzel sonuçlar vermektedir. EGM96 yeryuvarı modeli ise sonuçlara göre presizyonu en düşük yöntemdir. Ölçü ağırlıklarının polinom katsayılarının hesabına katılması sonuçları olumsuz, polinom katsayılarının derecelerinin artırılmasının ise sonuçları az da olsa olumlu etkilediği görülmüştür.
In this study, GPS/leveling, EGM96 gravitational potential model, polynomial coefficients and fuzzy logic methods are used to determine geoid in Istanbul Metropolitan Area. Different numbers of points were chosen to study effect of point density to geoid determination in fuzzy logic and polynomial coefficients methods. Effect of adding more order of polynomial coefficients and weight of measurements to obtain polynomial coefficients to calculate geoid height is also studied. Fuzzy model gives the most precise results if the fuzzy model is constituted with too many points. Geoid determination by polynomial coefficients with sufficient number of points also provides good results too. EGM96 model gives the lowest precise results of all. It is seen that adding weight of measurements to calculation of polynomial coefficients effect results badly, however, adding more order of polynomial coefficients made results positively.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/9710
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4353.pdf5.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.