Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9701
Title: Coğrafi Veri Tabanı Güncelleştirmesine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması
Other Titles: An Application And Design Of A Geographic Information System For Updating Of A Geographic Database
Authors: Altan, M. Orhan
Maraş, H. Hakan
Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry Engineering
Keywords: Coğrafi Bilgi Sistemi
Coğrafi Veri Tabanı
Güncelleştirme
Veri modeli
Veri sözlüğü
: Geographic Information Systems
Geographic Database
Updating
Data model
Data dictionary
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, coğrafi veri tabanlarındaki grafik ve grafik olmayan veri bileşenleri ile veri modelinin güncelleştirilmelerine yönelik bir coğrafi bilgi sistemi tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Coğrafi bilgi sistemi veri modeli ve kullanıcı arayüzleri; güncelleştirme işlemlerinin izlenebilmesi için tarih verilerinin de bilgisayar ortamında tutulabileceği şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı arayüzleri, Arc/Info coğrafi bilgi sistemi yazılımı ve Access veri tabanı yönetim sistemi ile hazırlanmıştır. Gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamasında, kullanılan veri kümesinin veri modeli de veri sözlüğü aracılığıyla güncelleştirilebildiğinden, değişik veri kümeleri ile çalışmak olanaklıdır. Sistem, güncelleştirme işlemleri sırasında, veriler üzerinde kullanıcının gereksinim duyacağı coğrafi sorgulamaların da yapılabileceği şekilde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, literatürde bulunan çok az sayıdaki çalışmalarla karşılaştırdığında, önerilen yöntemlerle geliştirilen coğrafi bilgi sistemi tasarımının, coğrafi verinin güncelleştirilmesinde daha kullanışlı bir ortam sunduğu, güncelleştirme işlemlerinin daha etkin bir şekilde izlenebilmesine olanak sağladığı ve veri kullanımı yönünden esneklik sağladığı gözlenmiştir.
In this study, a Geographic Information System is designed an applied aiming to update spatial and non-spatial data components included in geographic databases, as well as data model. Geographic Information System Data model and a user interface for the Geographic Information System application is designed as to monitor updating process. The user interface is prepared utilising Arc/Info GIS software and Access Database Management System Software. In the application of GIS developed in this study, various data sets can be handled as data model of the used data set is updated via data dictionary. System is developed in such a way that spatial queries required by the user with regard to data can be addressed. When the results are compared to a few studies available in the literature, it is observed that Geographic Information System design developed through the proposed methods presents a user-friendly environment for updating geographic data, enables to monitor more efficiently the updating process, and provides flexibility in data manipulation.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/9701
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1082.pdf19.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.