Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9534
Title: Geçici Deprem Konutlarında Barınma Ve Mekan Bağlılığı
Other Titles: Temporary Earthquake Housing And Place Attachment
Authors: Özsoy, Ahsen
Tanberken, Olcay
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: insan
mekan
kişisel mekan
mekan bağlılığı
aidiyet
mahremiyet
egemenlik alanı
human
place
personal space
place attachment
belonging
privacy
territory
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, mekan bağlılığının insan yaşamındaki etkileri ve deprem konutlarında ikamet etmenin mekan bağlılığı açısından yarattığı değişikliklerin bir araştırmasıdır. Öncelikle ‘mekan’ın anlamından başlayarak insanoğlunun varolduğundan beri mekanla olan iletişimi tanımlanarak mekan-zaman-bağlılık üçlemesi incelenmektedir. İnsanın ‘toprak’ üzerindeki haklarının sınırlarının nereye kadar olduğu, yerleşme ve yayılma içgüdüsünün nereden geldiği sorgulanarak afet sonrası barınma konusu ele alınmaktadır. Çalışmada 1999 Marmara depremi sonrasında kurulan geçici konutlarda 5 yıldan fazla bir süre yaşamaya devam eden insanların yaşadıkları evlere olan bağlılıkları ile içinde bulundukları çevreye olan katkı ve etkilerini araştırmak amacıyla bir alan araştırması yapılmıştır. Bu alan araştırmasıyla kaynaksal veriler ve görüşmeler ile yaşanan acı bir gerçekliğe dayanarak insan ve mekan bağlılığına ilişkin somut bir değerlendirme ortaya koyulmuştur.
In this study, considering the changes and the needs of an architectural medium This study aims for investigating the impacts of place attachment in human’s live and the changes caused by dwelling in prefabric houses in the point of place attachment. Starting with the meaning of ‘place’, a true definition of ‘human and place’ relation was done and place-time-atachment trio was dealt with. ‘Dwelling after a disaster’ was taken up as following the cross-examination of how the humanbeing’s boundaries lays out on ground and where the instinct of dwelling and spreading comes from..etc. As a case study, some group of people living for more than 5 years in prefabric houses that were established just after the 1999 eartquake in Marmara were asked a questioannaire to see their place attachements to their houses and regions with the helpings of observations done and photos taken, it was reached to an evaluat,on about the relation of man and place attachment in the region and in the general.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/9534
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2678.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.