Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9516
Title: Mimarlık Ve Şeffaflık
Other Titles: Architecture And Transparency
Authors: Yürekli, Hülya
Eroğlu, Yeşim
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Şeffaflık
Saydamlık
Geçirgenlik
Örgütlenmiş şeffaflık
Katmanlaşma
İç içe geçme
Belirsizlik
Eşzamanlılık
Kübizm
Hafiflik
Dürüstlük
Yalın
Transparency
Permeability
Organized Transparency
layerd Transparency
Interpenetration
Ambivalence
Simultaneity
Cubism
Lightness
Honesty
Bare
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, şeffaflık kavramını ve bu kavramla mimarlığın içinde bulunduğu ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Şeffaflık kavramı sosyal, kültürel ve fiziksel etkenlerle beraber ele alınarak kavramın insan yaşantısındaki yeri, kullanım amaç ve araçları incelenmiştir. Görsel algı ve buna etki eden faktörler üzerinde durularak şeffaflığın algılanması anlatılmıştır. Şeffaflık kavramı için farklı alanlarda yapılan tüm tanımlar ele alınarak bu tanımların mimarlıktaki yansımaları ve bunların nedenleri incelenmiş, buna bağlı olarak kavramın mimarlığa etkileri, mimarideki değişimler ve teknolojideki gelişmelerle beraber büründüğü roller gözler önüne serilmiş ve bu farklı kullanımlar mimari örneklerle açıklanmıştır. Bu kapsamda günümüz Türkiyesindeki mimarların şeffaflık anlayışları da incelenmiş ve projeleri, tarifledikleri şeffaflık açısından irdelenmiştir.
This study investigates the transparency concept and its relation with architecture. Considering the Transparency concept together with social, cultural and physical effects; the position of this concept in human life, its means and purpose of usage has been investigated. The perception of transparency has been explained by observing visual perception and the factors that effects this perception. By considering all definitions made in different fields for Transparency concept; the reflections and reasons of this definitions in Architecture has been investigated. Effects of the concept, to the architecture; changes in architecture and different variations with technological developments and different usage has been explained with architectural examples. In this regard, current Turkish Architecture’s understanding of Transparency has been investigated and their projects have been investigated relating to transparency that they defined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9516
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2081.pdf10.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.