Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9482
Title: Kendiliğinden İlerleyen Yüksek Sıcaklık Sentezi Yöntemi İle Molibden İçeren Demir Esaslı Alaşımların Üretilmesi
Other Titles: Production Of Molybdenum Containing Iron Based Alloys Via Self-propagating High Temperature Synthesis
Authors: Yücel, Onuralp
Kırgöz, Dilek
10004528
Malzeme Mühendisliği YL.
Materials Engineering MSc.
Keywords: İntermetalikler
Fe-bazlı alaşımlar
Molibden
Metalotermik proses
Intermetallics
Fe-based alloys
Molybdenum
Metallothermic process
Issue Date: 19-Jul-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, döküm alaşımları ve ileri seramikler için yüksek enerji tasarruflu, hızlı ve düşük maliyetli bir üretim tekniği olan metalotermik proses yöntemi ile Fe-Ni-Cr-Mo gibi Mo içeren Fe-bazlı alaşımlar, Fe2O3-NiO-Cr2O3-MoO3 toz karışımlarının ve redükleyici olarak Al tozunun kullanılmasıyla sentezlenmiştir. Reaksiyonların adiabatik sıcaklıklarını hesaplamak ve başlangıç molar kompozisyonunun son ürünler üzerindeki etkisini araştırmak amacı ile FactSage 6.2 Termodinamik veritabanı programı kullanılarak detaylı termo-kimyasal benzetim çalışmaları yapılmıştır. Metalotermik proseslerde, stokiyometrik Al ve Si ilavelerinin, oksit (Al2O3, SiO2, CaO, MgO) tozlarının ilavesinin ve başlangıç toz karışım miktarlarının son alaşımın kompozisyonu ve metal verimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen ürünlere kimyasal analiz, XRD ve EDS tekniklerinin kullanılmasıyla karakterizasyon çalışmaları uygulanmıştır.
In this study, Mo containing Fe-based alloys, such as Fe-Ni-Cr-Mo, were synthesized using a mixture of Fe2O3-NiO-Cr2O3-MoO3 powders reducing with Al powders by metallothermic process which is a high energy efficient, fast and low-cost production technique for synthesis of cast alloys and advanced ceramics. Detailed thermo-chemical studies were simulated by using FactSage 6.2 Thermochemical software in order to calculate adiabatic temperature of the reactions and effects of initial molar composition on the final products. In the metallothermic processes, effects of stoichiometric Al and Si addition and addition of the oxide powders (Al2O3, SiO2, CaO, MgO) and amount of initial composition on the metal recovery and compositions of final alloys were carried out. Final products were characterized by using chemical analysis, XRD, EDS techniques.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/9482
Appears in Collections:Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13668.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.