Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9467
Title: Az91 Magnezyum Alaşımının Mikro Ark Oksidasyon İşleminde Elektriksel Parametrelerin Etkisi
Other Titles: Effects Of Electrical Parameters At Micro Arc Oxidation Of Az91 Magnesium Alloy
Authors: Baydoğan, Murat
Altay, Mert
435734
Malzeme Mühendisliği YL.
Materials Engineering MSc.
Keywords: Magnezyum alaşımları
Mikro ark oksidasyon
Elektriksel parametreler
Magnesium alloys
Micro arc oxidation
Electrical parameters
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada AZ91 magnezyum alaşımına, farklı pozitif ve negatif voltaj uygulama sürelerinde sabit toplam sürede ve sabit negatif ve pozitif voltaj değerlerinde bazik bir elektrolit kullanılarak mikro ark oksidasyon (MAO) işlemleri uygulanmış ve farklı voltaj uygulama sürelerinin ve frekans, vuruş oranı değerlerinin kaplama kalitesine etkisi incelenmiştir. Mikro ark oksidasyon işlemleri ile oluşturulan kaplamaların karakterizasyonu için yüzey morfolojisi ve kaplama kesit incelemeleri, X-ışınları difraksiyonu (XRD) analizleri, yüzey pürüzlülüğü ölçümleri, sertlik deneyleri, çizik deneyleri ve elektrokimyasal korozyon deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda MAO işleminde kullanılan pozitif ve negatif voltaj uygulama sürelerinin, frekans ve vuruş oranı değerlerinin kaplama özelliklerini önemli derecede etkilediği görülmüştür. Pozitif ve negatif voltaj uygulama süreleri arasında bir denge olmasının kaplamaların yapısal ve morfolojik özelliklerini olumlu etkileyerek oluşturulan kaplamaların korozyon direncini arttırdığı ve mekanik özelliklerini geliştirdiği gözlenmiştir.
In this study, micro arc oxidation (MAO) process is applied to AZ91 magnesium alloy with different negative and positive pulse time, frequency and duty cycle values and effects of these parameters to the properties of coatings analyzed. Micro arc oxidation treatments are done at constant negative, positive voltage values, constant total process time in an alkaline electrolyte. For the characterization of the coatings that are produced with MAO processes, surface morphology analysis, coating cross section analysis, X-Ray Diffraction (XRD) analysis, coating thickness measurements, surface roughness measurements, scratch tests, micro hardness measurements and electrochemical corrosion tests are used. It is seen that negative and positive pulse time, frequency and duty cycle parameters that used in MAO process have significant effects on the properties of coatings produced. The balance between the negative and positive pulse times effected morphological and structural properties of the coatings positively and increased corrosion resistance and improved mechanical properties of coatings.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/9467
Appears in Collections:Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12783.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.