Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9466
Title: Az91 Magnezyum Alaşımının Mikro Ark Oksidasyonunda Elektrolit Bileşiminin Etkileri
Other Titles: Effects Of Electrolyte Composition In Micro Arc Oxidation Of Az91 Magnesium Alloy
Authors: Baydoğan, Murat
Gözüaçık, Namık Kemal
435367
Malzeme Mühendisliği YL.
Materials Engineering MSc.
Keywords: AZ91 magnezyum alaşımı
Elektrolit
Fosfat
Gliserol
HMTA
Korozyon direnci
Mikro ark oksidasyon
Por
Silikat
THAM
AZ91 magnesium alloy
Electrolyte
Phosphate
Glycerol
Hexamethylenetetramine
Corrosion resistance
Micro arc oxidation
Pore
Silicate
TRIS hydroxymethyl aminomethane
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlarda organik kimyasal ilaveli silikat ve fosfat esaslı elektrolitlerde voltaj kontrollü olarak mikro ark oksidasyon işlemi uygulanan AZ91 magnezyum alaşımı numunelerin yüzey özellikleri, mekanik özellikleri ve korozyon özellikleri incelenmiştir. AZ91 magnezyum alaşımına, silikat ve fosfat esaslı elektrolitlere Hexamethylenetetramine (HMTA), TRIS hydroxymethyl aminomethane (THAM), Gliserol gibi bazı organik kimyasallardan düşük ve yüksek konsantrasyonlarda ilave edilerek yapılan mikro ark oksidasyon işlemi sonucunda elde edilen kaplamaların yapısal ve morfolojik karakterizasyonu; yüzey incelemeleri, kesit incelemeleri, XRD analizleri, kaplama kalınlığı ölçümleri, yüzey pürüzlülüğü ölçümleri, mikro sertlik ölçümleri, çizik deneyleri ve elektrokimyasal korozyon deneyleri ile gerçekleştirilmiştir. Silikat ve fosfat esaslı elektrolitlere yapılan organik kimyasal ilaveleri genel olarak kaplama kalınlığını azaltmış, yüzey pürüzlülüğünü düşürmüştür. Silikat esaslı elektrolite yapılan organik kimyasal ilaveleri kaplamaların ortalama por boyutu ve por yoğunluğunu azaltmasına rağmen korozyon direncini geliştirmemiştir. Fosfat esaslı elektrolite düşük ve yüksek konsantrasyonlarda yapılan THAM ve HMTA ilaveleri kaplamaların ortalama por boyutu ve por yoğunluğunu azaltarak korozyon direncini arttırmıştır.
In this study, surface properties, mechanical properties and corrosion properties of AZ91 magnesium alloy samples, which micro arc oxidation treatment is applied on them as voltage-controlled in silicate and phosphate based electrolytes with addition of organic chemicals in varied concentrations are investigated. Structural and morphological characterization of coatings obtained by applying micro arc oxidation process to AZ91 magnesium alloy with addition of some organic chemicals such as Hexamethylenetetramine (HMTA), TRIS hydroxymethyl aminomethane (THAM) and Glycerol in low and high concentrations to silicate and phosphate based electrolytes are performed by surface investigations, cross-section investigations, XRD analysis, coating thickness measurements, surface roughness measurements, micro hardness measurements, scratch tests and electrochemical corrosion tests. The addition of organic chemicals to silicate and phosphate based electrolytes generally reduces coating thickness and surface roughness. Although the addition of organic chemicals to silicate based electrolyte in low and high concentrations reduces mean pore size and pore density of coatings, it has not improved corrosion resistance. The addition of THAM and HMTA to phosphate based electrolyte in low and high concentrations has improved corrosion resistance by reducing mean pore size and pore density of coatings.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/9466
Appears in Collections:Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12756.pdf3.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.