Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9069
Title: Çarter Sözleşmelerinin Yeni Ttk Açısından Değerlendirilmesi
Other Titles: Assesment Of Charter Contracts In Terms Of New Turkish Commercial Code
Authors: Ilgın, Sezer
Yalçın, Ender
10031039
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Çarter sözleşmeleri
Türk Ticaret Kanunu
Yeni Türk Ticaret Kanunu.
Charter contracts
Turkish Commercial Code
New Turkish Commercial Code.
Issue Date: 25-Mar-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çarter sözleşmelerinin hukuken değerlendirilmesi hususunda, farklı sistemler mevcuttur. Bu hukuk sistemleri içerisinde en önemlileri, Anglo Sakson, Alman ve Fransız sistemleridir. Bahsi geçen ulusal hukuk sistemlerinin yanı sıra konuya ilişkin uluslararası sözleşmeler de ayrıca önem arz etmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nda deniz ticareti sözleşmelerine ilişkin yeni hükümler sevkedilmiş ve Yeni Türk Ticaret Kanunu, çarter sözleşmelerinin değerlendirilmesinde biraz daha farklı bir yaklaşım sergilemektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda deniz ticaret sözleşmeleri üç başlık altında incelenmiştir, bunlar ismen; gemi kira sözleşmeleri, zaman çarteri sözleşmesi ve navlun sözleşmesidir. Bu çalışmanın amacı, çarter sözleşmeleri açısından Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla getirilen değişiklikleri ifade etmek ve çarter sözleşmeleriyle ilgili Eski Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemeler nezdinde karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmak olacaktır.
In the legal assessment of charter contracts, there are different judicial systems. The most importants within these judicial systems are Anglo-Saxon, German, French and Dutch. In respect of assessment of charter contract, related international conventions also have importance as well as mentioned national judicial systems. In new Turkish Commercial Code, come into force in 01.07.2012, is to be transfered new decrees and new Turkish Commercial Code has been showing different approaching for assessment of charter contracts. Maritime trade contracts are examined in three sub-title in new Turkish Commercial Code. These are called as ship hire contracts, time charter contracts, contracts of affreightment. The objective of this study is to express innovations coming with new Turkish Commercial Code in terms of charter contracts and is to benchmark in the eye of legislation taking place in previous Turkish Commercial Code related with charter contracts and give general information about mentioned factors.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/9069
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14437.pdf771.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.