Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9059
Title: Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin Ege denizindeki Türkiye-Yunanistan sorunlarına etkilerinin incelenmesi ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun çözüm yollarının değerlendirilmesi
Other Titles: Analysis Of The Effects Of Turkey’s Eu Entrance Process On The Turkey-greece Issues In Aegean Sea And Evaluation Of Solutions Suitable To Turkey’s Interests.
Authors: Ilgın, Sezer
Cesur, Olgun
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Avrupa Birliği
Ege sorunları
Karasuları
Kıta Sahanlığı
Yunanistan
EU
Aegean Sea issues
territorial waters
continental shelf
Greece.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez araştırmasıyla, Avrupa Birliği (AB)’ne giriş sürecinin Ege Denizi’ndeki Türk - Yunan sorunlarına etkilerinin neler olabileceği ve bu kapsamda Türkiye’nin milli menfaatlerine en uygun çözüm yollarının neler olabileceği konusuna cevap aranmıştır. Ege Denizi’ne ilişkin sorunlar kapsamında; karasularının genişletilmesi sorunu, kıta sahanlığının saptanması sorunu, silahsızlandırılmış statüdeki adaların silahlandırılması sorunu, hava sahası ve uçuş bildirim bölgesi (Flight Information Region-FIR) sorumluluklarına ilişkin sorunlar, egemenliği uluslar arası andlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar (EGAYDAAK) sorunu, ve denizde arama - kurtarma (SAR) sorumluluk sahası sorunları tarafların görüşlerine yer verilerek incelenmiştir. AB ile ilişkiler çerçevesindeki sorunlar kapsamında; AB çerçevesindeki sorunlar, uyuşmazlıkların AB yükümlülükleri çerçevesinde çözülmesi olasılığı, Türkiye nin AB’ne üyeliği ve karşıt Yunan politikaları, iç ve dış politika kaygılarının ilişkilere etkisi, Uluslar Arası Adalet Divanı (UAD) ve Yunanistan tarafından yürütülen Ege için çözüm arayışları incelenmiştir.
In this thesis we tried to seek answers to the issue of what will be the effects of Turkey’s EU entry process on the Agean Sea related conflicts between Turkey and Greece and in this context what would be the best solution for Turkey’s national interests. Within the context of Egean Sea related issues; Extension of territorial waters, determination of continantal shelf, armament of islands under disarmament status, air space and FIR ( Flight Information Region) responsibilities, The islands,islets and rocks whose soverignity were not transferred under international treaties, and SAR ( Search and Rescue) at sea responsibilities, the approach of both sides are discussed. On the basis of EU relations; probability of solution of the issues and discrepancies within the framework of EU obligations, Greek policies in favour and in opposition to Turkey’s EU entrance,effects of domestic/foreign policy concerns to the relations, Efforts to seek solution in Aegean Sea by Greece and International Justice Council were studied.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/9059
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2917.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.