Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9053
Title: Avrupa Birliği Denizcilik Politikaları Ve Tarihsel Olarak Denizcilik İle İlgili Geliştirilmiş Olan Hukuksal Mevzuat
Other Titles: European Union’s Historically Developed Legal Regulations For The Maritime Sector
Authors: Kırval, Levent
Karahan, Cengiz Bahadır
403743
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Avrupa Birliği
denizcilik politikaları
denizcilik mevzuatı
European Union
maritime policies
maritime legislation
Issue Date: 27-Jun-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği (AB)’nin denizcilik politikalarını ve bu politikalar doğrultusunda geliştirilen hukuksal mevzuatını tarihsel bir bakış açısıyla incelemektir. Çalışmada öncelikle AB’nin tarihçesi derinleşme (birlik çapında bütünleşmenin sağlanması) ve genişleme (birliğe yeni üyelerin katılması) eksenlerinde anlatılacaktır. Bu kısımda Avrupa’daki bütünleşme çabaları, AB’nin kuruluşu, bütünleşmeyi güçlendiren önemli anlaşmalar ve ortak politikalardan ve ayrıca AB’nin genişleme dalgalarından bahsedilecektir. Daha sonra AB kurumları kısaca tanıtılarak AB’nin yapısı ortaya konacak ve politika ve mevzuat oluşturma yöntemleri açıklanacaktır. Özellikle AB Konseyi, AB Bakanlar Konseyi, Komisyon, Parlamento ve Adalet Divanı gibi ana kurumlarının görev ve sorumlulukları açıklanacaktır. Çalışmanın esasını oluşturan bölümde ise AB denizcilik politikalarına genel tarihi bir bakışın ardından, denizcilikle ilgili AB mevzuatı deniz güvenliği, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, denizcilikte hizmet sunumu serbestisi ve adil rekabet, modlar arası taşımacılık, limanlar ve deniz iş gücünün istihdamı ve çalışma koşulları konu başlıkları altında incelenecektir. Bu konulara ilişkin yayınlanmış tebliğ, tüzük, direktif ve kararlar kısaca özetlenecektir. Aynı zamanda AB’nin denizcilikle ilgili bölgesel düzenlemelerinin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), vb. uluslararası kuruluşların küresel kurallarıyla olan ilişkisi de sorgulanacaktır. Son olarak Türk denizcilik sektörünün AB denizcilik politikaları ve mevzuatına uyum konusunda mevcut durumuna kısaca değinilecektir. Söz konusu çalışmanın, halen AB’ye tam üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye’nin denizcilik ile ilgili ulusal mevzuatının AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesine yönelik çabaları destekleyeceği değerlendirilmektedir.
The aim of this work is to analyse the European Union (EU) maritime policies and the legislation developed parallel to this policies in a historical perspective. In the first part of the work the history of EU will be explored by means of the deepening (the integration through the union) and the widening (the entrance of new members to the union) axes. In this part, it will be mentioned about the integration efforts in Europe’s history, the foundation of the EU, important treaties enhancing the integration and the common policies as well as the enlargement waves. Then by presenting the EU institutions briefly, EU’s structure will be put forth and the policy and legislation making procedures will be explained. In this part, the duties and the responsibilities of the main bodies of the EU such as European Council, The Council of the EU, Commission, Parliament and Court of Justice will be explained. In the main part of the work, after a general historical look to the EU maritime policies, the maritime legislation will be analysed under the articles of maritime safety, maritime security, protection of marine environment, freedom to provide services and free competition in maritime sector, intermodal transport, seaports and employment and working conditions of maritime labour. The communications, regulations, directives and decisions relating with these issues will be summarized. At the same time, the relationship between the regional maritime regulations of the EU and the global rules of International Maritime Organization (IMO), International Labour Organization (ILO), World Trade Organization (WTO), etc. will be examined. Finally the current situation of Turkish maritime sector and its harmony to the EU maritime policies and legislation will be briefly mentioned. It is evaluated that above mentioned work will support Turkey’s efforts in order to harmonize its national legislation with EU’s acquis communautaire, particularly during the negotiation process for full membership to the EU.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/9053
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11662.pdf2.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.