Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9047
Title: Denizcilik İşletmelerinde Tanker İşletmeciliği İç Değerlendirme Programı (tmsa) Ve Kalite Sistem Standartlarının Karşılaştırmalı Analizi
Other Titles: A Comparative Analysis Of Tanker Management Self Assessment Programme And Quality System Standarts For Maritime Managements
Authors: Bilgili, Ata
Avcı, Billur Bahar
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Denizcilik
ISO
İstatistik
İşletme
Kalite kontrol
Strateji planlama
Tanker
TMSA
ISO
Management
Maritime
Statistics
Strategy Planning
Tanker
TMSA
Quality control
Issue Date: 8-Mar-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada kimyasal ürünler ve petrol ürünleri taşıyan tanker işleten işletmelere uygulanan bir anket ile işletmelerinin performanslarını nicel olarak gösteren denetlemelere ait veriler, stratejik planlama, stratejik kontrol, stratejik iyileştirme süreçlerine ve toplam kalite yönetiminin süreçleri olan planlama, uygulama, ölçme ve geliştirme süreçlerine ait veriler toplanmıştır. Denizcilik işletmelerinde uygulanan kalite sistem standartları ile tanker işletmesi iç değerlendirme programının bu verilere göre karşılaştırmalı olarak istatistiksel analizi yapılmıştır. Uygulanan sistemlerin performanslar ile ilişkisi ve strateji süreçleri üzerinde etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı: Türkiye’deki denizcilik organizasyonlarının emniyetlerini, performanslarını ve kalitelerini yönetmek ve strateji kontrolü yapmak için ne tür yaklaşım ve sistem modelleri kullandıklarını incelemek, emniyet, kalite, çevre yönetimleri ve sürekli gelişim yaklaşımlarına bakış açılarının gözlemlemek, bu konularda işletmelerin bünyesinde yapılan çalışmaların etkili olup olmadığını hakkında istatistiksel fikir edinmek, başlangıç aşamasında ki bu uygulamalar hakkında mevcut durumunu tespit etmektir.
In this study, quantitative performance indicators related with inspections, strategic planning process, strategic control process, strategic improvement process and total quality processes were collected via a questionnaire which was filled in by the ship management compalies managing chemical and petroleum product tankers. Tanker management self assessment programme and quality system standarts for maritime managements were compared as per these performance indicators via statistical analysis. These analyses were carried out to understand whether a statistically significant effect is visible on strategic processes and to determine whether a statistically significant relationship exists on performance indicators. The goals of this thesis are to examine approaches and system models that are used in Turkish tanker management organizations in order to manage their quality and safety performance, to observe their perspective on the approaches of safety management, quality management, enviromental management and continuous improvement, to understand statistically the effectiveness of these practices, to identify status-quo condition related with these practices.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/9047
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10314.pdf11.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.