Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8591
Title: Betonarme Okul Binalarında Depreme Karşı Güçlendirme Öncesi Ve Sonrası Kolon+perde Kesit Alan Oranlarının Karşılaştırılması
Other Titles: Comparing Column+shear Wall Cross Sectional Area Ratios In Seismically Retrofitted Rc School Buildings Before And After Retrofitting
Authors: Çelik, Oğuz Cem
Çizmecioğlu, Fatih Tevfik
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: betonarme
okul binaları
deprem
güçlendirme
düşey taşıyıcılar
reinforced concrete
school buildings
earthquake
retrofit
vertical load carrying members
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, deprem sonrası onarım ve güçlendirilmesi yapılan betonarme okul binaları parametrik olarak incelenmiştir. Güçlendirmeden önceki ve sonraki düşey taşıyıcılar (kolon+perde) kesit alanları tüm bina ve kat bazında hesaplanmıştır. Elde edilen alan bilgileri tablolara aktarılmış, oranlar tespit edilerek diyagramlar ile sunulmuştur. Temeldeki iyileştirmeler bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. İncelenen binalarda uygulanan betonarme kolonlarda mantolama ve betonarme perde ekleme yöntemlerine kısaca değinilmiştir. Dört ana bölüm halinde sunulan çalışmanın birinci bölümü konunun kısaca açıklanmasına, konu ile ilgili yapılan çalışmaların gözden geçirilmesine, çalışmanın amacının ve kapsamının açıklanmasına ayrılmıştır. İkinci bölümde “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” yardımıyla bilinen onarım ve güçlendirme ilkeleri ele alınmış, seçilen okul binaları ile ilişkileri açıklanmıştır. Sayısal, parametrik incelemelerin bulunduğu üçüncü bölümde, çalışmada yoğun olarak kullanılan çizimler, tablolar ve grafiklerin kullanımını açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Son bölüm olan dördüncü bölümde, bu çalışmada varılan ana sonuçlar açıklanmıştır. Çalışmanın başlıca özellikleri, sayısal sonuçların değerlendirilmesi ve konunun sonraki çalışmalara yön verebilecek olası genişleme alanları bu bölümde sunulmuştur.
This study presents a parametric investigation into reinforced concrete (RC) school buildings that are seismically repaired and retrofitted after an earthquake. Before and after retrofitting, RC column+shear wall sectional area ratios are computed for the whole building and for each story. These data are tabulated and obtained area ratios are expressed in diagrams. Rehabilitations in foundation systems are disregarded within the context of the study. Jacketing of columns and shear wall addition techniques implemented in RC framed buildings are briefly covered. First Chapter is reserved for the statement of the topic, examination of the studies regarding this topic and explanation of the aim and scope of the present study. In the Second Chapter, using the “Specification for Structures to be built in Disaster Areas”, well-known repair and retrofitting techniques are reviewed within the context of selected school buildings. In Chapter Three, in which numerical parameters analyses come up, some key points of available drawings, tables, and diagrams used in this thesis are explained. In Chapter Four as the last chapter, major conclusions from this study are explained. Primary properties of the study, analysis and evaluation of numerical results and potential fields to guide further studies are also presented in this chapter.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8591
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4820.pdf240.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.